Struktura Systemu Legalis Administracja

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Moduł ułatwia realizację zadań jednostek samorządowych urzędnikom, pracownikom spółek komunalnych związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, m.in. gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem porządku i czystości, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię i ciepło, drogami publicznymi, transportem zbiorowym. Przeznaczony także dla urzędników zajmujących się m.in. ochroną środowiska i przyrody.

Zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z ochrony środowiska. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • Gospodarki odpadami w gminie,
 • Zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • Wycinki drzew i krzewów,
 • Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Ochrony gruntów rolnych,
 • Ochrony krajobrazu,
 • Oczyszczania ziemi i gleby,
 • Odnawialnych źródeł energii.

2. Wzory dokumentów

Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, decyzji, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wzory dla specjalistów to m.in.:

 • Uchwała w sprawie gminnego programu rewitalizacji,
 • Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a zarządcą budynku w gminie,
 • Decyzja w sprawie sprzeciwu wobec usunięcia drzewa,
 • Postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
 • Zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Ponadto moduł zawiera kalkulator opłat za wycinkę drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, wysokości zabezpieczenia roszczeń przy składowaniu odpadów.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów, RIO, SKO,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu prawa budowlanego

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki za zakresu to np.:

 • Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (G. Polak),
 • Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków (M. Białek, T. Grabarczyk, M. Hawro, P. Michalski),
 • Uprawnienia strażników straży gminnych do nakładania grzywien za naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska (A. Kiepas – Kokot),
 • Vademecum prezesa spółki komunalnej. (K. Banasiak, G. Białas, D. Dębski),
 • Ochrona środowiska i przyrody – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące JST (M. Dacko, M. Jakubik-Grzybowska, I. Łącka, Arkadiusz Malkowski, A. Oleńczuk-Paszel, A. Płonka, M. Śpiewak-Szyjka).

5. Komentarze z zakresu gospodarki nieruchomościami

Komentarze do ustaw z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz (A. Jezierska-Markocka, M. Markocka),
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz (red. P. Michalski),
 • Komentarz do rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (red. R. Maruszkin),
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz (Red. B. Opaliński),
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz (red. K. Kokocińska, J. Pokrzywniak).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.