W Dz.Urz. „Monitor Polski” z 2022 r. pod poz. 834 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 5.8.2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ogłoszono, że wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązująca od 1.1.2023 r., czyli stawka opłaty za:

1) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 100,23 zł;

2) wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 250 zł;

3) wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5000,15 zł;

4) wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 1000,04 zł.