Na stronie RCL ukazał się w dniu 15.12.2022 r. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

W kontekście ww. projektu warto przybliżyć motywy, jakimi kierowali się autorzy wspomnianego projektu. W jego uzasadnieniu wskazano na kilka aspektów prawnych.

Po pierwsze podano, że DodEnergU wprowadziła szczególne rozwiązania osłonowe, które umożliwiają podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen ciepła na rynku paliw. Celem tych działań jest wzmocnienie ochrony odbiorców ciepła szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Tych ostatnich wyszczególniono w art. 4 ust. 1 pkt. 4 DodEnergU. W art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 DodEnergU uregulowano, że wskazani tam odbiorcy ciepła w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie.

Po drugie wskazano również, że konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z rozszerzenia katalogu podmiotów wrażliwych, o związki zawodowe, w zakresie, w jakim zużywają one ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Wskazano również, że określenie jednolitych wzorów oświadczeń przyspieszy uzyskanie ochrony przez odbiorców ciepła oraz usprawni proces minimalizowania negatywnych skutków wysokich cen ciepła na rynku, zwiększając ochronę odbiorców ciepła dotkniętych zmianami cen ciepła. Dalej podkreślono, że celem wskazanej regulacji jest zagwarantowanie ww. odbiorcom instrumentów pozwalających ułatwienie składania oświadczeń. W obydwu oświadczeniach zaproponowano analogiczny, tabelaryczny sposób prezentacji danych.

Podsumowując, projekt nowego rozporządzenia ws. oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła, uwzględnia nie tylko nową kategorię beneficjentów wsparcia, ale i wprowadza przejrzysty sposób prezentacji danych w formie tabelarycznej. Wskazany projekt należy więc ocenić pozytywnie, z punktu widzenia odbiorców ciepła, w tym jednostek organizacyjnych samorządu.

Źródło: RCL