Zgodnie z art. 9oa CzystGmU prowadzący instalację komunalną jest obowiązany przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Powyższe informacje przekazuje się między stronami zawartej umowy :

przekazujący informację: Prowadzący instalację komunalną

przyjmujący informację: Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gmina, z którymi ma zawarte umowy.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Informacja o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych z terenu danej gminy zawiera dane o:

1) rodzajach i masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu zostały poddane odpady;

2) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi może być podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, odpowiednio dla:

1) recyklingu, lub

2) przygotowania do ponownego użycia, lub

3) odzysku

‒ oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poddanych składowaniu może być podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji dla poddanych składowaniu odpowiednio:

1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, lub

2) pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

‒ oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.

Prowadzący instalację komunalną przekazuje informację o odpadach, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów:

1) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku:

a) za pierwsze półrocze ‒ w terminie do dnia 15 lipca,

b) za drugie półrocze ‒ w terminie do dnia 15 stycznia;

2) gminie raz w roku ‒ w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Forma składania informacji: formularz ‒ brak.