W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 244 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 31.1.2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 PrWod, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań.

Rozporządzenie przyjęło wspomniany wyżej program, który stanowi do niego załącznik. Program to 130-stronicowy dokument, który określa działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, m.in. w zakresie:

  • ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów (warunki m.in. rolniczego wykorzystania nawozów: w pobliżu wód powierzchniowych, na terenach o dużym nachyleniu);
  • okresów nawożenia;
  • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami;
  • dawek i sposobów nawożenia azotem.

Program określa również sposoby dokumentowania jego realizacji, a także harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 1 lit. a–e PrWod, czyli związanych z zasadami nawożenia m.in. azotem.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z rozporządzenia wskazano też, że

  • w przypadku zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, których budowę lub przebudowę rozpoczęto lub które nabyto przed 8.2.2023 r., obliczenia wymaganej pojemności lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych wykonane na podstawie przepisów dotychczasowych uznaje się za spełniające wymagania określone w rozdziale 1.4 w ust. 4‒6 załącznika do rozporządzenia;
  • plany nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu opracowane albo wykonane przed 8.2.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do 31.12.2023 r.

Wspomniane tu „dotychczasowe przepisy” to rozporządzenie Rady Ministrów z 12.2.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 243), które utraciło moc.