W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 937 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 6.10.2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od 1.1.2022 r.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 PrWod, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań. Program działań zawiera informacje (środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej) wymienione w art. 104 ust. 2 PrWod, natomiast środki te oraz sposoby postępowania różnicuje się w zależności od czynników wymienionych w art. 104 ust. 3 PrWod.

Minister gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem rolnictwa opracowuje projekt programu działań (art. 106 ust. 1 PrWod).

Ważne

Na podstawie delegacji ustawowej z art. 106 ust. 4 PrWod wydano rozporządzenie Rady Ministrów z 12.2.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243; dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z art. 109 ust. 1 PrWod, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu decyzję, w której może:

  • nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub
  • ustalić obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.

Podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane nawozy, ponoszą opłatę za:

  • stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami rozporządzenia lub z planem nawożenia azotem;
  • przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami rozporządzenia;
  • prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami rozporządzenia albo za jej brak;
  • brak planu nawożenia azotem.

W związku z tym ogłoszono wysokość maksymalnych stawek opłaty obowiązującej od 1.1.2022 r., które wynoszą: 

  • 2192,40 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami rozporządzenia lub z planem nawożenia azotem;
  • 3288,61 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami rozporządzenia;
  • 548,10 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu określonego w rozporządzeniu niezgodnie z przepisami rozporządzenia albo za jej brak;
  • 4548,10 zł za brak planu nawożenia azotem.