Nowy program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

"Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" opublikowano w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 243 (dalej: Program działań). Nowa regulacja zastępuje program działań wprowadzony w życie 27.7.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339). Nowy program działań przyjęto w trybie odrębnym, uzasadnianym "pilną potrzebą doraźnej aktualizacji, w związku z bieżącą sytuacją pogodową".

Kontekst i tryb programu działań

Do opracowania i przyjęcia programu działań obligują przepisy ustawy z 20.7.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWod). Program działań ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (art. 104 ust. 1 PrWod).

Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję rolną (w tym działy specjalne produkcji rolnej) oraz prowadzące działalność, w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane nawozy (art. 107 w zw. z art. 102 ust. 1 PrWod).

Kontroli stosowania program działań przez zobowiązane podmioty dokonuje właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 108 ust. 1 pkt. 1 PrWod).

Projekt programu działań opracowuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa (art. 106 ust. 1 PrWod). Rada Ministrów przyjmuje program działań, w drodze rozporządzenia (art. 106 ust. 4 PrWod). Program działań podlega przeglądowi co 4 lata oraz w razie potrzeby aktualizacji (art. 106 ust. 5 PrWod).

Obowiązujący od 15.2.2020 r. program działań przyjęto w trybie odrębnym po niespełna 2 latach obowiązywania poprzedniego programu. Nowy program działań ma charakter aktualizacji doraźnej.

Zmiany w programie działań

Inicjatorem nowego programu działań był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłosił on potrzebę pilnej, doraźnej aktualizacji programu działań "w związku z bieżącą sytuacją pogodową". Wprowadzona do programu zmiana wydłuża dopuszczalny okres stosowania nawozów.

Standardowym terminem rozpoczęcia stosowania nawozów jest 1 marca. W związku z wyjątkową sytuacją pogodową jaka charakteryzowała 2019 r., który był najcieplejszym rokiem w Polsce od 1951 r. i najprawdopodobniej najcieplejszym od połowy XIX w., inicjator zmian w programie działań wskazał, że:

  • uprawy ozime nie weszły w stan głębokiego spoczynku i cały czas są w stanie powolnej wegetacji pobierając azot z gleby, co prowadzi do zmniejszenia zdolności roślin do szybkiego wejścia w okres intensywnego wzrostu i rozwoju wiosną;
  • bez nawożenia azotowego wykonanego w odpowiednim terminie i właściwej dawce nie jest możliwe uzyskanie wysokich, dobrej jakości plonów.

Stąd powstała potrzeba zmiany dotycząca stosowania terminów stosowania nawozów, zawartych w tabeli 2 w ust. 1 rozdz. 1.3. programu działań. Na 2020 r. wprowadzono odstępstwo od zasady rozpoczęcia nawożenia z dniem 1 marca i dopuszczającego rozpoczęcie nawożenia od dnia 15 lutego. Wprowadzone odstępstwo obejmuje nawożenie gruntów ornych z uprawami ozimymi, trwałymi, wieloletnimi oraz trwałych użytków zielonych.

Poniżej przedstawiono tabelę, której dotyczy zmiana z objaśnieniem dotyczącym wprowadzonego odstępstwa w 2020 r.

1.3. Okresy nawożenia

Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach określonych w tabeli 2.

Tabela 2. Terminy stosowania nawozów

Rodzaj nawozów

Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe mineralne

i

nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

Grunty orne

1 marca
20 października

1 marca
31 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu

1 marca
15 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu

1 marca
25 października

Uprawy trwałe

1 marca
31 października

1 marca
30 listopada

Terminu rozpoczęcia stosowania nawozów określonego w tabeli 2 nie stosuje się w 2020 r. dla gruntów ornych z uprawami ozimymi, upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych. Terminem rozpoczęcia stosowania nawozów w 2020 r. jest dzień 15 lutego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności