W kontekście podanej problematyki odnieść się należy do przepisów CzystGmU. W art. 6m tej ustawy postanowiono, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

  1. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  2. osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 2a ust. 1;
  3. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ust. 3b.
Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ponadto w art. 6m ust. 1a i 1b CzystGmU postanowiono, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy, określając wzór deklaracji, może wymagać podania następujących danych:

  1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości;
  3. dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. numer telefonu właściciela nieruchomości;
  5. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
  6. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;
  7. informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W związku z omawianym zagadnieniem warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO we Wrocławiu z 10.1.2023 r. (Nr 1/2023). We wskazanym rozstrzygnięcie nadzorczym organ nadzoru zakwestionował zapisy w zakresie następujących postanowień:

3a. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1.

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości

b) domy dziecka

c) zakłady karne

d) placówki opieki zdrowotnej

e) jednostki wojskowe

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów oraz szkoły średnie w przypadku uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc

h) umowę najmu

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy […] pod innym adresem niż adres zameldowania

4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju”.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Na kanwie ww. zapisów organ nadzoru wskazał, że żaden z dokumentów określonych w § 1 badanej uchwały nie dotyczy potwierdzenia danych zawartych w deklaracji, a ich wymaganie od właścicieli nieruchomości nie znajduje oparcia w przepisach art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6m ust. 1a i 1b CzystGmU, wyznaczających zakres przedmiotowy uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo organ nadzoru wskazał, że wszystkie określone w § 1 badanej uchwały dokumenty mają wspólną cechę polegającą na tym, że dotyczą potwierdzenia poprawności wypełnienia deklaracji, a nie potwierdzenia danych podanych w deklaracji, podczas gdy poprawność sporządzenia deklaracji powinna być weryfikowana przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających określonych w dziale V OrdPU. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji nie może określać dokumentów, ani kryteriów służących weryfikacji deklaracji.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Ustalając wzór deklaracji rada gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl.