Konieczność opracowania nowej ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Zastąpienie dotychczasowej ustawy nowym aktem prawnym uzasadnione jest zakresem i ilością zmian oraz koniecznością uporządkowania, przeredagowania i niejednokrotnie uproszczenia dotychczas funkcjonujących przepisów. Z punktu widzenia praw do nieruchomości ustawy redefiniują pojęcia lub doprecyzowują zapisy dotychczasowej PrTelekom, która zostanie uchylona. Ponadto nowe przepisy nowelizują WspTelekomU, ale nie tylko – wprowadzają też zmiany do GospNierU.

Nowelizacja wprowadza do GospNierU nową definicję pojęcia łączności publicznej zwartej w słowniczku do ustawy. Zgodnie z propozycją przez łączność publiczną należy rozumieć sieci telekomunikacyjne oraz powiązane zasoby służące zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów. Nowelizacja wprowadzi także nową definicję infrastruktury technicznej, zgodnie z którą stanowi ją każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieże i słupy, z wyłączeniem: kabli, w tym włókien światłowodowych; elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a DrPublU.

Natomiast w WspTelekomU precyzuje się obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego w związku z umożliwieniem dostępu dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości będzie obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp telekomunikacyjny do nieruchomości, w tym do budynku, polegający na umożliwieniu:

1) doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami aż do miejsca dostępu,

2) doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami dalej niż do miejsca dostępu, jeżeli elementy tej sieci wraz z powiązanymi zasobami zostaną umieszczone w istniejącej wewnątrzbudynkowej infrastrukturze technicznej, a jeśli brak jest takiej infrastruktury albo jest ona niedostępna, to wówczas gdy:

a) użytkownik końcowy, który nie posiada przyłączenia do szybkiej sieci odpowiadającej jego potrzebom, wyraził zgodę lub

b) przedsiębiorca telekomunikacyjny wykona wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do umieszczenia w niej lub na niej dodatkowych elementów sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów także przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

3) korzystania z miejsca dostępu,

4) utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów, które stanowią własność tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub z których korzysta na podstawie innego tytułu prawnego,

5) wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu

– w zakresie, w jakim ma to służyć zapewnieniu telekomunikacji wyłącznie w budynku na tej nieruchomości.

Również właściciel nieruchomości sąsiedniej ma być obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, gdy ma to służyć zapewnieniu telekomunikacji w budynku na sąsiedniej nieruchomości.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Także właściciel wewnątrzbudynkowej infrastruktury technicznej (infrastruktura techniczna pomiędzy miejscem dostępu a zakończeniem sieci, a także odcinek kanalizacji kablowej pomiędzy złączem rozgałęźnym poza budynkiem a miejscem dostępu, w przypadku gdy miejsce dostępu znajduje się w budynku) będzie obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do tej infrastruktury na potrzeby umieszczenia w niej lub na niej elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami, jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieefektywne lub technicznie niewykonalne. Jeżeli wewnątrzbudynkowa infrastruktura techniczna stanowi części składowe nieruchomości, do zapewnienia dostępu jest obowiązany właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości.

Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=9&Kol=D&Typ=UST.