W kontekście sygnalizowanych wątpliwości kluczowe znaczenie mają przepisy zawarte w art. 6 PodRolU. Tamże postanowiono, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta

– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Nadto, rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Na stronie RIO w Olsztynie ukazała się uchwała Nr 0102-372/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 30.11.2022 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy dotyczącej obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Podstawą stwierdzenia nieważności ww. uchwały było zaniechania obowiązku zgłoszenia projektu uchwały do opiniowania w trybie art. 5a IzbyRolU. Z treści tej regulacji wynika zaś, że organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych. Termin do przedstawienia opinii wynosi:

1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie;

2) 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.

Natomiast nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.

W podanej wyżej uchwale RIO ustalono, że:

W dniu 25 listopada 2022 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w (…) pismo Wójta Gminy (…) z którego wynika, że projekt uchwały Rady Gminy (…) w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy nie był przedłożony do zaopiniowania (…) Izbie Rolniczej.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Na bazie tych ustaleń stwierdzono, że brak zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo izby rolniczej w powyższej sprawie stanowi naruszenie przepisów określających procedurę podjęcia badanej uchwały. W konsekwencji RIO uznała, że naruszenie przepisów art. 5a ust. 1 IzbyRolU w związku z art. 6 ust. 3 PodRolU ma charakter istotny.

Podsumowując, wprowadzenie uchwały podatkowej na 2023 r. w zakresie podatku rolnego wymaga zgłoszenia projektu uchwały do opiniowania właściwej miejscowo izby rolniczej. Zaniechanie w tym zakresie stanowi istotne naruszenie prawa, co stwierdzi RIO.

Źródło: RIO w Olsztynie