Zmiany obejmujące PrGeodKart mają na celu wprowadzenie jednoznacznej podstawy, w oparciu o którą sądy będą miały możliwość żądania udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków (w postaci wypisu i wyrysu z ewidencji). Projekt przewiduje także zmianę brzmienia art. 24b ust. 1 pkt 6 PrGeodKart, w którym przyznano sądom dostęp – za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – do danych ewidencji gruntów i budynków, na potrzeby prowadzonych postępowań.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Dotychczas to starosta udostępniał dane z ewidencji gruntów i budynków zawierające informacje o podmiotach, o właścicielach, oraz wydawał wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

  • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  • operatorów: sieci, w rozumieniu WspTelekomU, operatorów systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu PrEnerg;
  • innych podmiotów niż wyżej wymienione, które mają interes prawny w tym zakresie.

Do tego katalogu, w myśl nowelizacji, mają zostać dopisane sądy na potrzeby prowadzonych postępowań. Ta kategoria zostanie również uwzględniona w zakresie przyznania sądom dostępu do ewidencji gruntów i budynków za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1126-2023/$file/9-020-1126-2023.pdf