W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9.12.2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 OdpadyU, marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:

1) wprowadzających produkty;

2) wprowadzających produkty w opakowaniach;

3) prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;

4) gospodarujących odpadami.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Rozporządzenie określa następujący adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl

W art. 83 ust. 1 OdpadyU wymieniono organy i instytucje, które mają dostęp do BDO jako użytkownicy. Rozporządzenie określa w załączniku zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Zakres takich uprawnień obejmuje:

  • zakres uprawnień do informacji – pełny lub ograniczony;
  • dostępne informacje;
  • rodzaj ograniczenia;
  • możliwość przeglądania informacji i generowania raportów;
  • możliwość edycji i wprowadzania zmian.
Utraciło moc rozporządzenie Ministra Klimatu z 10.6.2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1071).