W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2618 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7.12.2022 r. w sprawie określenia wymagań oznakowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych.

Z rozporządzenia wynika, że zwierzęciu kręgowemu należącemu do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski (dalej: zwierzę IGO) wszczepia się mikroczip wyprodukowany do celów znakowania żywych zwierząt, o niezmienialnym i niepowtarzalnym numerze, zgodny z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką oraz umożliwiający odczytanie danych przez czytnik. Mikroczip wszczepia się podskórnie w sposób możliwie najbardziej utrudniający jego ewentualne przyżyciowe usunięcie, tak aby nie był widoczny przez skórę oznakowanego zwierzęcia, przy czym nie wszczepia się go w trakcie hibernacji zwierzęcia albo w czasie, który uniemożliwiałby pełne zagojenie się miejsca wszczepienia mikroczipa przed wejściem w ten stan.

Obiekt lub pojemnik, w których umieszcza się zwierzę IGO, znakuje się przez umieszczenie na nim informacji dotyczącej:

  • nazwy naukowej gatunku i nazwy polskiej, jeżeli nazwa polska istnieje;
  • liczby osobników danego gatunku przetrzymywanych w tym obiekcie lub pojemniku.
Ważne

Na obiekcie lub pojemniku umieszcza się napis o treści odpowiednio: UWAGA! Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii. albo UWAGA! Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski.

Dokumentację fotograficzną indywidualnych cech zwierzęcia IGO stanowi fotografia umożliwiająca identyfikację osobników:

  • w przypadku zwierząt kręgowych: lewej strony ciała i grzbietu, prawej strony ciała – w przypadku znacznych różnic ubarwienia między stronami ciała zwierząt, a także indywidualnych cech ciała, nietypowego ubarwienia lub anomalii występujących na ciele zwierząt;
  • w przypadku zwierząt bezkręgowych: strony grzbietowej, indywidualnych cech ciała, nietypowego ubarwienia lub anomalii występujących na ciele zwierząt.
Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Dokumentację fotograficzną:

  • wykonuje się dla maksymalnie 10 osobników danego gatunku przetrzymywanych przez jednego posiadacza;
  • aktualizuje się co 6 miesięcy, o ile przed upływem tego terminu zwierzęciu nie został wszczepiony mikroczip.
Ważne

Minimalne wymiary lub wiek zwierzęcia oraz miejsce wszczepienia mikroczipa zwierzęciu kręgowemu IGO określa załącznik do rozporządzenia. Jeżeli przed 29.12.2022 r. zwierzęciu wszczepiono mikroczip w miejscu innym niż określone w załączniku do rozporządzenia, to zwierzę to uznaje się za oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź