W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2375 opublikowano ustawę z 4.11.2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (dalej: CentralnyAzylU).

Centralny Azyl będzie ośrodkiem, w którym czasowo przetrzymuje się żywe zwierzęta należące do (art. 3 ust. 1 CentralnyAzylU):

 • inwazyjnych gatunków obcych;
 • gatunków CITES – chodzi o gatunek wymieniony w załącznikach A–D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z 9.12.1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.Urz. WE L 61 z 3.3.1997 r., s. 1 ze zm.);
 • gatunków niebezpiecznych;
 • gatunków chronionych.

W Centralnym Azylu jest możliwe czasowe przetrzymywanie żywych zwierząt innych gatunków niż wymienione wyżej, należących do gatunków (art. 3 ust. 2 CentralnyAzylU):

 • obcych niebędących inwazyjnymi gatunkami obcymi (IGO) ani zwierzętami gospodarskimi;
 • dzikich zwierząt niebędących gatunkami CITES, co do których odrębne przepisy weterynaryjne przewidują zakaz lub ograniczenia przywozu, tranzytu lub handlu;
 • zwierząt uzyskanych w wyniku krzyżowania gatunków zwierząt, o których mowa w art. 119a ust. 1 OchrPrzyrodU.

Do zadań Centralnego Azylu będzie należeć:

1) transport i czasowe przetrzymywanie okazów wymienionych wyżej gatunków zwierząt przekazanych przez organy celne lub organy Policji;

2) transport i czasowe przetrzymywanie okazów tych gatunków zwierząt przekazanych przez organy administracji publicznej, podmioty i jednostki inne niż wymienione w pkt 1, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centralnego Azylu;

3) czasowe przetrzymywanie okazów gatunków zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 2 CentralnyAzylU, przekazanych przez organy celne, organy Policji lub organy administracji publicznej, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centralnego Azylu;

4) poddawanie zwierząt przyjętych do Centralnego Azylu kwarantannie lub izolacji;

5) znakowanie zwierząt, wobec których nie dopełniono takiego obowiązku;

6) wprowadzanie do środowiska przyrodniczego zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu;

7) przekazywanie zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu innym podmiotom publicznym i prywatnym w kraju i za granicą;

8) humanitarne traktowanie zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu.

Przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu potwierdzi protokół przyjęcia zawierający dane wymienione w art. 6 ust. 2 CentralnyAzylU, który podpisują przekazujący zwierze i dyrektor Centralnego Azylu.
Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Dyrektor Centralnego Azylu odmawia udzielenia zgody na przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu w przypadku:

 • braku możliwości zapewnienia w Centralnym Azylu właściwych warunków przetrzymywania i opieki, odpowiadających potrzebom biologicznym zwierzęcia, mających wpływ na jego zdrowie i dobrostan;
 • możliwości umieszczenia zwierzęcia w ogrodzie zoologicznym, ośrodku rehabilitacji zwierząt lub azylu dla zwierząt;
 • bieżącego obłożenia Centralnego Azylu uniemożliwiającego zachowanie jego przepustowości i operacyjności, a także wystąpienia ryzyka przekroczenia limitu wydatków.

Odmowy przyjęcia zwierzęcia do Centralnego Azylu udziela się w formie protokołu odmowy przyjęcia zawierającego dane wymienione w art. 7 ust. 7 CentralnyAzylU, który podpisuje Dyrektor Centralnego Azylu i przekazuje go niezwłocznie składającemu prośbę o przyjęcie zwierzęcia. Dyrektor Centralnego Azylu w ciągu 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odmowy przekazuje składającemu prośbę o przyjęcie zwierzęcia uzasadnienie w formie pisemnej zawierające odniesienie do przesłanek odmowy.

W ramach kierowania Centralnym Azylem i reprezentowania go na zewnątrz Dyrektor Centralnego Azylu podejmuje działania wymienione w art. 18 CentralnyAzylU, w tym m.in.:

 • współpracuje w podmiotami i organami w zakresie realizacji swoich działań;
 • prowadzi ewidencję zwierząt przyjętych do Centralnego Azylu;
 • składa ministrowi środowiska: coroczne sprawozdanie z działalności Centralnego Azylu, roczne sprawozdanie z działalności Centralnego Azylu, do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie to dotyczy;
 • ogłasza w BIP na stronie podmiotowej Centralnego Azylu uproszczone sprawozdanie z działalności Centralnego Azylu, do 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie to dotyczy, a także składa Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informację roczną, do 31 marca roku następującego po roku, którego informacja ta dotyczy, w odniesieniu do zwierząt należących do IGO, gatunków niebezpiecznych i gatunków chronionych oraz innych zwierząt.
Centralny Azyl jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister środowiska. Jego siedzibą jest miejscowość Warszawianka (gmina Lesznowola, województwo mazowieckie). Działalnością Centralnego Azylu kieruje Dyrektor Centralnego Azylu i reprezentuje go na zewnątrz, przy czym może on wykonywać swoje zadania przy pomocy zastępcy.