Dane Rejestrowe

W wyniku zmian wprowadzonych nowelizacją PrBud (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1557) w art. 88a PrBud pojawią się dane do tej pory niegromadzone. Są to:

  • data śmierci – jest konsekwencją odnotowywania w rejestrze „statusu” osoby (żyje/nie żyje).

Ze względu na udostępnianie danych z rejestru, niezbędne wydaje się zamieszczanie informacji, od kiedy dana osoba nie żyje. Wraz z datą śmierci status osoby w karcie powinien zostać zmieniony na „nie żyje”, a w konsekwencji tego np. jej dane od tego dnia nie powinny być już publikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jeżeli taka osoba była ukarana z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, z datą śmierci kara ulega zatarciu. Odnotowywanie daty śmierci jest uwzględnieniem postulatu izb samorządu zawodowego;

  • stopień lub tytuł naukowy Zapisanie informacji o stopniach lub tytułach naukowych jest realizacją postulatu izb samorządu zawodowego. Wynika ona z tego, że izby w decyzjach o nadaniu uprawnień budowlanych zamieszczają te dodatkowe informacje o wykształceniu, niezależnie od tytułu/ów zawodowych. Ponadto w przypadku osób posiadających tytuły naukowe gromadzenie tego typu informacji przyczyni się do posiadania w rejestrze kompletnej informacji o ich wykształceniu.

Ponadto ZmPrBud22 dokonała zmian redakcyjnych obejmujących art. 88a PrBud. Niektóre dane rejestru są publikowane na stronie internetowej, niezależnie od daty wpisu osoby do rejestru. Wyjątkiem są dane adresowe, które będą publikowane tylko za zgodą osoby wpisanej do rejestru.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ponadto wejście w życie przepisów spowodowało, że uczestnicy procesu budowlanego wpisani do systemu e-CRUB nie muszą przedkładać organom administracji budowlanej papierowej kopii decyzji o nadaniu uprawnień. Dlatego też rejestr przewiduje się gromadzone kopii uprawnień budowlanych w celu umożliwienia organom kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dodatkowo w przypadku osób ukaranych karą z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie organy samorządu zawodowego przekazują Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w systemie e-CRUB decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Przekazanie takiej decyzji jest niezbędne w celu skontrolowania prawidłowości przekazanych do rejestru danych osoby ukaranej (art. 88a ust. 5c PrBud).

Zgodnie zaś z art. 88a ust. 5d PrBud organom administracji architektoniczno-budowlanej oraz organom nadzoru budowlanego zapewniony został dostęp do systemu teleinformatycznego, za pomocą którego jest prowadzony centralny rejestr. Dzięki temu rozwiązaniu organy mogą za pośrednictwem centralnego rejestru sprawdzić uprawnienia budowlane lub aktualność wpisu na listę samorządu zawodowego. Dlatego też istotne jest, aby prowadził go centralny organ administracji rządowej, jakim jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W art. 88a ust. 6 PrBud wprowadzono nowe upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do wydania rozporządzenia, uwzględniające nowe procedury wprowadzania danych do centralnych rejestrów (formularze) oraz okoliczność, że rejestry mają być prowadzone za pomocą systemu teleinformatycznego.

Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, są publikowane wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą, wyrażoną w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego. W systemie e-CRUB są gromadzone kopie uprawnień budowlanych oraz kopie decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zapewnia dostęp do systemu e-CRUB:

  • organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego;
  • organom izb samorządu zawodowego.

Administratorem systemu e-CRUB jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Centralne rejestry

Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisywanych i gromadzonych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, zmian lub uzupełnień przez osoby nieuprawnione.

Wpis do centralnego rejestru polega na wprowadzeniu danych zawartych w ostatecznych decyzjach, do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze.

Z chwilą zamieszczenia danych we właściwym zbiorze danych w centralnym rejestrze wpis uważa się za dokonany. Wpisu do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze dokonuje się pod oddzielną pozycją, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania wpisu.

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi się w formie kart osobowych i kart zawodowych. Centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzi się w formie kart osobowych i kart kary. Układ danych prezentowanych w systemie teleinformatycznym, przyporządkowanych do osoby wpisanej do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, jest zgodny z układem danych przewidzianym dla kart osobowych i kart zawodowych. Układ danych prezentowanych w systemie teleinformatycznym, przyporządkowanych do osoby wpisanej do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, jest zgodny z układem danych przewidzianym dla kart osobowych i kart kary. Wzory karty osobowej, karty zawodowej i karty kary określają odpowiednio załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.

Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:

  • nadaniu uprawnień budowlanych;
  • ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Do wniosku o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dołącza się ostateczną decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wypełniony formularz osobowy.

Do wniosku o wpis do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie dołącza się ostateczną decyzję o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, wypełniony formularz osobowy, oraz wypełniony formularz kary, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Uprawnienia GINB

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu samorządu zawodowego o weryfikację dokumentów przesłanych w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte.

Na wniosek osoby objętej wpisem lub właściwego organu samorządu zawodowego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje sprostowania dokonanego wpisu w przypadku, gdy jest on niezgodny z decyzją, z informacjami zawartymi w tej decyzji lub ze stanem faktycznym.

Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych i informacji zamieszczonych w centralnych rejestrach oraz wykreślenia z rejestru. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do centralnych rejestrów gromadzi się jako akta rejestrowe. Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Akta rejestrowe oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego gromadzi się i przechowuje zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.