Wnioskodawca w uzasadnieniu zauważa, że zachodzi potrzeba zmiany w zakresie dopuszczalności czasowego ustalania granic przebiegu naturalnych śródlądowych cieków i zbiorników wodnych w wyniku dokonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Projektowana zmiana polega na uchyleniu przepisu czasowo ograniczającego możliwość stosowania ww. procedury. Upływ wspomnianego terminu może doprowadzić do poważnych utrudnień w procesach związanych z obrotem nieruchomościami graniczącymi z ciekami wodnymi, zbiornikami i jeziorami, dopóki granice te nie zostaną ustalone w trybie art. 220 ust. 5 PrWod. Projekt dokonuje ponadto doprecyzowania zakresu i treści wydawanych z ewidencji gruntów i budynków dokumentów/raportów.

Projekt zakłada zmiany w zakresie ujednolicenia zawartości merytorycznej treści dokumentów, jakie są wydawane przez starostę działającego jako geodeta powiatowy w ewidencji gruntów i budynków. „Zmiana ma na celu precyzyjne określenie zawartości wypisów, wyrysów i wykazów z ewidencji gruntów i budynków przy uwzględnieniu funkcjonalności tych dokumentów w ramach postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno-prawnych”.

Wskazana nowelizacja ponownie definiuje pojęcie ewidencji gruntów i budynków oraz jednostki rejestrowej budynków.

Zakłada ona także, że danymi ewidencyjnymi, które będą ujawniane w ewidencji gruntów będzie również adres zameldowania na pobyt stały oraz adres do korespondencji, jeżeli jest znany. Adres do korespondencji ma być ujawniany na wniosek właścicieli albo samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych gruntów, jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd albo trwały zarząd nieruchomościami, państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości, użytkowników gruntów państwowych i samorządowych.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Projekt stwierdza także, że do czasu ustalenia linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w art. 220 ust. 5 PrWod przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych określonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1–4 PrWod.

Dokumenty wydawane z ewidencji gruntów, które nie będą zwierały danych osobowych, opatrzone będą np. takim zapisem „Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych”.

Wykazy i wypisy z wykazów, rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencji gruntów, dotyczące działek ewidencyjnych lub podmiotów ewidencyjnych, udostępnia się także w postaci dokumentów elektronicznych. Dane ewidencji publikuje się codziennie, według stanu na dzień ich publikacji lub dzień poprzedzający publikację.

Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków do 31.12.2023 r. będzie miał czas na dostosowanie usług sieciowych dotyczących udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów.

Projekt trafił do opiniowania.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12367255)