Nowe zasady wydawania i prowadzenia dziennika budowy zaczną obowiązywać od 17.1.2023 r.

Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
  2. format dziennika budowy w postaci papierowej;
  3. szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji osób dokonujących wpisów w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy – systemie EDB.
Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W związku z publikacją nowego rozporządzenia traci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.9..2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686).

Publikacja: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/45 (dostęp 10.1.2023 r.)