Przepisy regulujące projektowanie oraz organizację obiektów przeznaczonych do szkolenia wojsk mają za zadanie opracowanie zasad, które jednolicie służyć będą stworzeniu i utrzymaniu określonego standardu bezpieczeństwa dla tego typu obiektów, co bezpośrednio ma się przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowania.

W projekcie uregulowano m.in.:

  • wymóg wyposażenia każdego obiektu szkoleniowego w dokument regulujący zasady bezpiecznego użytkowania pod nazwą „Regulamin obiektu szkoleniowego (instrukcja użytkowania)”,
  • możliwość usytuowania (lokalizacji) obiektów budowlanych niebędących budynkami służących szkoleniu oraz logistycznemu zabezpieczeniu szkolenia wojsk na terenach zamkniętych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na nieruchomościach stanowiących odrębną własność (na podstawie odrębnej umowy zawartej z właściwym podmiotem), z uwzględnieniem możliwości zarówno ich stałej lub czasowej organizacji,
  • katalog obiektów budowlanych przeznaczonych do szkolenia i logistycznego zabezpieczenia szkolenia,
  • kwestie organizacji wyznaczania stref ochronnych obiektów eksploatowanych z użyciem środków bojowych,
  • informacje precyzujące organizację strzelnic broni strzeleckiej, strzelnic piechoty, strzelnic wozów bojowych, rzutni granatów oraz pozostałych obiektów budowlanych do szkolenia i logistycznego zabezpieczenia szkolenia wojsk poprzez określenie wymagań dla ich zabezpieczeń balistycznych,

Regulacje te mają pozwolić na zwiększenie elastyczności zarówno przy projektowaniu nowych obiektów niebędących budynkami przeznaczonymi do szkolenia wojsk, jak i w adaptacji istniejących obiektów.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź