Konto w systemie c-KOB

W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz dokonywania w niej wpisów osoby, o których mowa w art. 60e ust. 1 PrBud, są obowiązane posiadać konto w systemie c-KOB.

Przy zakładaniu konta w systemie c-KOB wprowadza się w tym systemie:

 • imię i nazwisko lub nazwę;
 • adres zamieszkania lub siedziby;
 • e-mail;
 • tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy;
 • rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych albo innych uprawnień dających podstawę do dokonywania kontroli – w przypadku osoby przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1 PrBud.

Przy zakładaniu książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej wprowadza się do systemu c-KOB:

 • dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:
  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres zamieszkania lub siedziby,
  • e-mail;
 • dane dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, jeżeli występuje:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • e-mail,
  • tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy;
 • dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na mapie w systemie c-KOB;
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

Plan sytuacyjny

Osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia zapewnia dołączenie do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego.

Plan sytuacyjny zawiera:

 • zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany, a w przypadku sieci – oznaczenie jej lokalizacji w terenie;
 • określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia terenu;
 • określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci;
 • określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych;
 • określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

W przypadku usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy wewnątrz obiektu budowlanego do książki obiektu budowlanego dołącza się opis pozwalający na zlokalizowanie tych urządzeń.

Dostęp do systemu c-KOB o charakterze stałym, czasowym

Organom nadzoru budowlanego oraz innym organom lub służbom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych zapewnia się dostęp do systemu c-KOB o charakterze:

 • stałym lub
 • czasowym – na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności.

Dostęp do systemu c-KOB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony – w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego lub niektórych książek obiektu budowlanego.

Dostęp do systemu c-KOB o charakterze czasowym może przydzielić:

 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego lub niektórych książek obiektu budowlanego;
 • organ, któremu przydzielono dostęp do systemu c-KOB o charakterze stałym – w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego, do których organ ten ma dostęp stały, lub niektórych z tych książek obiektu budowlanego;
 • właściciel lub zarządca obiektu budowlanego – w zakresie prowadzonej książki obiektu budowlanego.

W przypadkach, o których mowa w art. 60l ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 PrBud, przydzielenie dostępu do systemu c-KOB następuje na wniosek organu lub służby. Wniosek powinien wskazywać co najmniej:

 • czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;
 • zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;
 • cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający przydzielenie dostępu.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub organ, któremu przydzielono dostęp do systemu c-KOB o charakterze stałym, może odmówić, w drodze decyzji, przydzielenia dostępu do systemu c-KOB, jeżeli uzna, że cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, nie uzasadnia przydzielenia dostępu. Przydzielenie dostępu do systemu c-KOB następuje na żądanie organu.

Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź
 

Osoby, w związku z kontrolą, zapewniają osobie przeprowadzającej tę kontrolę dostęp do książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB, w tym do dokonania wpisów.

System c-KOB zapewnia:

 • osobom, możliwość pozbawienia dostępu do książki obiektu budowlanego w stosunku do osób przeprowadzających kontrole
 • właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego możliwość pozbawienia dostępu do książki obiektu budowlanego w stosunku do osoby, o której mowa w art. 60e ust. 1 pkt 2 PrBud.

Pozbawienie dostępu, o którym mowa w art. 60e ust. 1 pkt 1 PrBud, nie może utrudniać lub uniemożliwiać osobom przeprowadzającym kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 PrBud, wykonywania praw lub obowiązków wynikających z ustawy.

Administrator danych przetwarzanych w systemie, zakres odpowiedzialności

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w systemie c-KOB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.

W systemie c-KOB są przechowywane dane osobowe:

 • użytkowników kont:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • e-mail,
  • numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,
  • numer PESEL – jeżeli został wskazany w ramach uwierzytelnienia,
  • numer uprawnień budowlanych lub decyzji o nadaniu uprawnień albo innych dokumentów dających podstawę do dokonywania kontroli – w przypadku osób przeprowadzających kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 PrBud
  • tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy;
 • znajdujące się:
  • we wpisach dokonanych w książce obiektu budowlanego,
  • w dokumentach załączonych do książki obiektu budowlanego,
  • w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.

Uwierzytelnienie i autoryzacja osoby Dostęp do systemu c-KOB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym systemie za pośrednictwem konta.

Przechowywanie książki obiektu budowlanego

System c-KOB zapewnia przechowywanie książki obiektu budowlanego przez okres istnienia obiektu budowlanego.

Po upływie 10 lat od dnia zamknięcia książki obiektu budowlanego dane zgromadzone w systemie c-KOB dotyczące tej książki są automatycznie usuwane, z uwzględnieniem przepisów NarZasArchU.

Dokument elektroniczny

Podpisujący dokument elektroniczny, powinien użyć do tej czynności kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz powinna istnieć możliwość weryfikacji złożonego pod takim dokumentem podpisu. Wiąże się z tym konieczność posiadania przez wojewódzki sąd administracyjny, rozpatrujący skargę na akt administracyjny sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, danych umożliwiających taką weryfikację. Tylko bowiem po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji złożonego podpisu, sąd administracyjny jest władny stwierdzić, czy zachowane zostały wymogi formalne pozwalające na uznanie ważności zaskarżonego aktu. Dowodem na okoliczność podpisania postanowienia przez osobę widniejącą na wizualizacji postanowienia znajdującego się w aktach administracyjnych, nie może być posiadanie przez nią ważnego certyfikatu, jeżeli z żadnych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy administracyjnej nie wynika bowiem, że to właśnie ten certyfikat został użyty do złożenia podpisu. Jak wynika z art. 32 ust. 1 eIDAS, proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdza ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sąd powinien był zatem dysponować danymi z których by wynikało, że proces walidacji złożonego pod postanowieniem podpisu, potwierdził prawidłowość dokonania tej czynności.

Dowód może zostać przeprowadzony wyłącznie z dokumentu. Strona internetowa, jako nośnik informacji podlegający zmianom w czasie, nie spełnia przesłanek umożliwiających uznanie jej za dokument. Dowód taki byłby dopuszczalny, gdyby treść strony internetowej na określoną datę została ustalona w sposób wiarygodny, np. przez wydrukowanie treści strony internetowej (jej zrzutu ekranowego).