Zgodnie z nowymi (lub zmienionymi w odpowiednim zakresie) przepisami, dziennik budowy będzie prowadzony w jednej z dwóch postaci, tj.:

  • papierowej, z uwzględnieniem art. 47v PrBud, tj. z tym zastrzeżeniem, iż dziennik budowy w postaci papierowej wydawany będzie jedynie do dnia 31.12.2029 r., z wyjątkiem jednak dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej; albo
  • elektronicznej, przy czym dziennika elektronicznego nie stosuje się do robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Co istotne, dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzony będzie w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej „systemem EDB”.

Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następować będzie zatem przy wykorzystaniu systemu EDB. Występując o wydanie dziennika budowy, będzie należało podać zaś następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
  • dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia: a) organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie, b) datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia, oraz c) numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;
  • e-mail – w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

Wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej będzie następowało przez zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej. Jednocześnie, każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej nadawany będzie w systemie EDB indywidualny numer.

W przypadku wydania zaś decyzji o przeniesieniu:

  • decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 PrBud;
  • praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;

– organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewni nowemu inwestorowi dostęp do tego dziennika w systemie EDB oraz pozbawi dotychczasowego inwestora tego dostępu w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała się wykonalna.

Zgodnie z nowymi przepisami, dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej będzie można również kontynuować w postaci elektronicznej. W takim przypadku inwestor zobligowany jednak będzie do wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej, a po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor zamknie wpisem dziennik budowy prowadzony dotychczas w postaci papierowej. Ustawodawca nie dopuścił jednak możliwości zastosowania sytuacji odwrotnej. Tak też, dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej będzie mógł być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.

W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:

  • inwestor udostępniać będzie ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom;
  • kierownik budowy albo kierownik robót udostępniać będzie zaś ten dziennik w systemie EDB: a) geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa, b) upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych – do dokonywania wpisów w tym dzienniku.

Co ważne, system EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej. Pozbawienie dostępu nie może jednak utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów.

Mając z kolei na uwadze, iż w przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy, zamknięcie dziennika prowadzonego w postaci elektronicznej następować będzie przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu dziennika budowy w postaci elektronicznej inwestor będzie mógł jednak w systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.

W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień kierownikowi budowy do dokonywania wpisów przez inwestora w systemie EDB umożliwiać będzie zaś właściwy organ nadzoru budowlanego. W razie natomiast przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nada dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

Zgodnie przy tym z przepisami przejściowymi, dzienniki budowy, montażu i rozbiórki – które zostały wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo organy nadzoru budowlanego na podstawie art. 45 PrBud w brzmieniu dotychczasowym – zachowają swoją ważność i będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.