W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1752 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27.8.2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Z rozporządzenia wynika, że uzyskania oceny wodnoprawnej wymaga 10 rodzajów inwestycji i działań.

1. W zakresie korzystania z usług wodnych:

 • pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 1 mln m3 na rok;
 • pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tys. m3 na rok, jeżeli pobór jest dokonywany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
 • pobór wód powierzchniowych w ilości co najmniej 2,5 mln m3 na rok.

2. W zakresie długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej – długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych wynikające z odwodnienia zakładu górniczego.

3. W zakresie piętrzenia wody podziemnej – piętrzenie wód podziemnych dokonywane w celu powiększenia zasobów wód podziemnych lub zahamowania przepływu wód podziemnych powyżej naturalnego poziomu zwierciadła tych wód.

4. W zakresie rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych – rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych dokonywana w celu poprawy stanu jednolitych części wód w sposób przywracający pierwotne cechy hydrobiologiczne, gospodarcze lub rekreacyjne tych wód.

5. W zakresie wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów – wprowadzanie do zbiorników wód śródlądowych substancji hamujących rozwój glonów.

6. W zakresie wykonania urządzeń wodnych – wykonanie:

 • budowli przeciwpowodziowych:

a) kierownic w ujściach rzek do morza,

b) sztucznych zbiorników przeciwpowodziowych,

c) budowli regulacyjnych,

d) falochronów lub

e) stopni wodnych;

 • kanałów;
 • budowli piętrzących:

a) o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 0,3 m na:

– ciekach naturalnych, dla których celem środowiskowym jest zapewnienie ciągłości morfologicznej, lub

– obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

b) jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące, lub

c) o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 1 m;

 • urządzeń do przerzutów wód lub sztucznego zasilania wód podziemnych w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych;
 • murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, jeżeli ich długość wynosi co najmniej 500 m.

7. W zakresie regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych:

 • wykonanie regulacji wód na długości nie mniejszej niż 1000 m cieku naturalnego;
 • wykonanie zabudowy potoku górskiego na długości nie mniejszej niż 1000 m koryta planowanego do zabudowy;
 • kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego na długości nie mniejszej niż 1000 m tego cieku.

8. W zakresie zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód – zmiana na powierzchni co najmniej 1000 m2 polegająca na:

 • podwyższeniu terenu na gruntach przylegających do wód co najmniej o 1 m albo
 • obniżeniu terenu na gruntach przylegających do wód co najmniej o 2 m

– z wyjątkiem działań wykonywanych na podstawie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161), w przypadku gdy rekultywacja ma na celu przywrócenie ukształtowania rzeźby terenu istniejącego przed wystąpieniem degradacji gruntów.

9. W zakresie robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości położonej na obszarze nieujętym w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zlokalizowanym na obszarach zasilania w strefie ochronnej ujęcia wód powierzchniowych lub wód podziemnych przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

10. W zakresie działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWodne) – usuwanie namułów i rumoszu w ramach udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych na długości nie mniejszej niż 1000 m lub na powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2. Zgodnie z art. 227 ust. 3 PrWodne, utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych jest realizowane przez:

 • wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
 • usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
 • usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
 • zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
 • udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
 • remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód: ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych, a także budowli regulacyjnych;
 • rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.
Ważne

Ocena wodnoprawna tych inwestycji i działań jest wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożonego po 28.9.2019 r.