W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2185 opublikowano ustawę z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zmiany wprowadzono m. in. do PrWod. Dodano szereg nowych przepisów, poniżej przedstawiam niektóre z nich.

W zakresie ustalenia linii brzegowej dodano przepis, zgodnie z którym siedziby i adresy stron innych niż wnioskodawca i podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód płynących i stojących oraz gruntów pokrytych tymi wodami ustala się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków (art. 220 ust. 8a PrWod).

Dodano też przepis art. 397a PrWod, zgodnie z którym wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji (art. 77 ust. 3 i 8 oraz art. 176 ust. 4 PrWod), oraz o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego. Wzory wniosków oraz wzór zgłoszenia, w tym w formie dokumentu elektronicznego, Prezes Wód Polskich opracowuje, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, i udostępnia w BIP na stronie podmiotowej Wód Polskich. Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie 27.1.2023 r.

Dodano nowe regulacje z których wynika m.in., że:

  • udział w walnym zgromadzeniu spółki wodnej można wziąć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej; o udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zarząd, mając na uwadze, że ten sposób udziału w walnym zgromadzeniu nie może wykluczać udziału zainteresowanych członków spółki wodnej ze względu na znaczne utrudnienia lub brak możliwości wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zob. art. 459a PrWod);
  • zarząd spółki wodnej może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, mając na uwadze, że ten sposób podjęcia uchwały nie może wykluczać zainteresowanych członków spółki wodnej ze względu na znaczne utrudnienia lub brak możliwości wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zob. art. 459b PrWod);
  • udział w posiedzeniu zarządu można wziąć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej; zarząd może podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej (zob. art. 460a PrWod);
  • udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej można wziąć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej; komisja rewizyjna może podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej (zob. art. 461a–461c PrWod).

Zmiany wprowadzono także m.in. w przepisach regulujących zasady ustalania:

  • charakteru wód (art. 219 PrWod) – skrócono termin, po upływie którego następuje skutek doręczenia obwieszczanych pism, a także uściślono dane w załącznikach załączanych do wniosku;
  • linii brzegu (art. 220 PrWod) – do postępowań z tego zakresu stosuje się tryby nadzwyczajne, czyli wznowienie postępowania administracyjnego, a także przepisy dotyczące uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

Nowelizacja przewiduje także przepisy przejściowe do wprowadzonych zmian i wynika z nich m.in., że do postępowań (zob. art. 219, 220, 407 i 421 PrWod) wszczętych i niezakończonych przed 10.11.2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ważne

Decyzje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wód oraz decyzje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych, udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają po upływie 5 lat od dnia, w którym te decyzje stały się ostateczne, jednak nie później niż z dniem 1.1.2028 r.