W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 932 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 29.9.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1.1.2022 r.

Z art. 388 ust. 1 PrWod, zgody wodnoprawnej udziela się przez:

  • wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
  • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
  • wydanie oceny wodnoprawnej;
  • wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 PrWod oraz w art. 176 ust. 4 PrWod (chodzi o zwolnienie z określonych obowiązków na obszarach zagrożonych powodzią oraz zwolnienie z określonych działań wykonywanych na wałach przeciwpowodziowych).
Ważne

Za udzielenie zgód wodnoprawnych w zakresie: wydania pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz wydania oceny wodnoprawnej ponosi się opłatę (art. 398 ust. 1 PrWod).

W związku z tym, ogłoszono wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od 1.1.2022 r., i tak, stawka opłaty za:

  1) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 95,37 zł;

  2) wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 237,87 zł;

  3) wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi iloczyn opłaty, o której mowa w pkt. 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4.757,52 zł;

  4) wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 951,51 zł.