Wnioskodawca może (przepis nie wskazuje, że musi) zainicjować wszczęcie procedury ustalenia odrębnego adresu. Termin 30.11.2022 r. jest terminem, w jakim powinno nastąpić ustalenie nowego adresu, a nie terminem przeprowadzenia wywiadu. Przepis w ogóle nie odnowi się w tej mierze do wywiadu środowiskowego. Na ostatnie pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Strona składa oświadczenia, a wywiad środowiskowy je weryfikuje w momencie jego przeprowadzania.

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 3c i 3d DodatekWęgU:

  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30.11.2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła (ust. 3c);
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 WspierRemU, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji (ust. 3d).

Przepis art. 2 ust. 3c DodatekWęgU nie stanowi, by wymagane było wszczęcie procedury o wydzielenie odrębnego lokalu. Wnioskodawca co najwyżej może (przepis nie wskazuje, że musi) zainicjować wszczęcie procedury ustalenia odrębnego adresu. Zatem postawiona w tym pytaniu kwestia nie jest kwestią warunkującą prawo do dodatku węglowego.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Termin 30.11.2022 r. jest terminem, w jakim powinno nastąpić ustalenie nowego adresu, a nie terminem przeprowadzenia wywiadu. Przepis w ogóle nie odnowi się w tej mierze do wywiadu środowiskowego. Zaistnienie okoliczności nieustalenia adresu do 30.11.2022 r. powoduje jedynie, że dodatek węglowy przyznawany będzie decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego, przepis wręcz niejako zakłada, że takie wywiady będą przeprowadzane po 30.11.2022 r.

Na ostatnie pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Strona składa oświadczenia, a wywiad środowiskowy je weryfikuje w momencie jego przeprowadzania. Nie jest bowiem wykluczone, że w trakcie wywiadu środowiskowego zostanie ustalona okoliczność opisana przepisem art. 2 ust. 3e DodatekWęgU, zgodnie z którym w przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.