W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1967 opublikowano ustawę z 15.9.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: DodEnergU).

W art. 50 DodEnergU wprowadzono zmiany do ustawy z 5.8.2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.; dalej: DodatekWęgU).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.; dalej: WspierRemU), do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 WspierRemU (chodzi o deklarację o źródłach ciepła oraz o źródłach spalania paliw składaną wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta).

Dodano nowe przepisy, wzorowane na tych wprowadzonych DodEnergU, zgodnie z którymi (art. 2 ust. 3a, 3b i 5a DodatekWęgU):

  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
  • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 DodEnergU, a chodzi o dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 11 DodatekWęgU, dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do 30.12.2022 r. W poprzednim brzmieniu tego przepisu dodatek miał być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zrezygnowano z uwierzytelniania z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Istotne przepisy dodano w odniesieniu do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dalej: wójta). Z dodanych do art. 2 DodatekWęgU ust. 15a–15e wynika, że dokonując weryfikacji wniosku wójt bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.);

  • informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
  • świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (art. 2 i art. 8 ŚwRodzU),
  • świadczenia wychowawczego (art. 4 PomWychDzU),
  • dodatku osłonowego (art. 2 ust. 1 DodatekOsłonU),
  • dodatku mieszkaniowego (art. 2 DodMieszkU);

2) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców (art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 EwLudU).

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 15b i 15c DodatekWęgU). Co ważne:

  • w toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego;
  • niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Zgodnie z nowym art. 3 ust. 5 DodatekWęgU, wójt zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w BIP informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 20.9.2022 r. prowadzonych na podstawie DodatekWęgU stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym DodEnergU.