Tak, w rejestrze umów ma się znaleźć m.in. „oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron”, a więc nie ma tu żadnych wyjątków.

Dotychczas udostępnianie rejestrów umów odbywało się na podstawie przepisów FinPubU, bądź to w trybie udostępnienia na wniosek, bądź poprzez publikację rejestru umów w BIP danego podmiotu.

Artykuł 34a ust. 1 FinPubU obowiązujący od 1.7.2022 r. przewiduje jednak istnienie rejestru umów jako zbiorczego zestawienia informacji o umowach zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych. Zgodnie bowiem z art. 15 KK oraz niektórych innych ustaw, ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1.1.2022 r., z wyjątkiem art. 4, art. 6 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1.7.2022 r. A zmiana ustawy o finansach publicznych nastąpiła właśnie na mocy art. 6 nowelizacji. Tak więc obowiązek prowadzenia takiego opublikowanego rejestru będzie istniał dopiero od 1.7.2022 r.

Będzie on prowadzony w formie elektronicznej i udostępniany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej danej jednostki. Co istotne, informacje zamieszczone w rejestrze umów mają dotyczyć umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 34a ust. 5 FinPubU w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Rejestr umów obejmuje:

  • numer umowy – o ile taki nadano;
  • datę i miejsce zawarcia umowy;
  • okres obowiązywania umowy;
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wartość przedmiotu umowy;
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.