Na stronie internetowej Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (druk nr 2654). Na mocy podanego aktu prawnego wprowadzone miałyby zostać różne rozwiązania związane z nowym rokiem budżetowym, czyli 2023 r.

Wśród wielu rozwiązań są mechanizmy prawne wspierające jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie na uwagę zasługuje art. 42 ww. projektu. Przepis ten ma wprowadzić zmiany do PromZatrU (nowy art. 108f). Z projektowanego przepisu wynika, że w 2023 r., w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekaże im środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2.

Z kolei, w tym ostatnim przepisie (ust. 2) podano, że: W roku 2023 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznacza się środki w wysokości 14% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kolejnych jednostkach redakcyjnych ww. art. 42 podano zaś, że środki, o których mowa wyżej w ust. 2, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w 2021 r. z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z przepisami o statystyce publicznej (ust. 3).

Ponadto podano, że kwota środków, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na 2023 r. Środki, o których mowa w ust. 2, niewykorzystane do 31.12.2023 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do 31.1.2024 r.

Co nadto istotne, przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 DochSamTerytU. W tym ostatnim przepisie postanowiono zaś, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Fundusz Pracy jest właśnie tego rodzaju funduszem celowym, stąd istnieje podstawa prawna do przekazania wspomnianych środków do budżetów powiatów.

Warto także dodać, że wspomniany projekt zakłada wprowadzenie przepisu szczególnego na 2023 r., dotyczącego podwyższenia kwoty na Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) do ujęcia w projekcie planu finansowego Funduszu Pracy na 2023 r. do kwoty ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4% kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r.

Podsumowując, zmiany w podanym wyżej zakresie ukierunkowane są zasadniczo na wsparcie finansowe samorządów powiatowych w realizacji zadań aktywizacyjnych na rzecz bezrobotnych. Przepisy te mogą być istotne, bowiem z pewnością liczba bezrobotnych będzie wzrastać, co poniekąd wynika z przyjęcia na teren RP wielu tysięcy obywateli ukraińskich, którzy będą mieli coraz większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

Źródło: Sejm