W dniu 26.10.2022 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie z 24.10.2022 r. Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022 r. poz. 2194). Zostało ono wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art. 24 ust. 29 DodEnergU.

Warto przypomnieć, że wspomniany dodatek dla gospodarstw domowych, to kolejna forma wsparcia po dodatku węglowym, skierowana do osób fizycznych. Z art. 24 DodEnergU wynika m.in., że dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 WspierRemU, do 11.8.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 WspierRemU.

Co istotne, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 WspierRemU.

Wspomniane rozporządzenie jest więc przepisem wykonawczy do ww. ustawy. Konstrukcja wniosku składa się z wielu danych, które będzie weryfikował wójt.

Warto jeszcze wspomnieć, że przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej. Nadto wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, we wniosku o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku.

Podsumowując, rozporządzenie w sprawie wniosku jest istotne z punktu widzenia zarówno gmin, jak i odbiorców pomocy. Precyzuje bowiem dane, które wymaga ustawodawca do wypłaty świadczenia. Weryfikację wniosku będą prowadzić więc gminy wg schematu podanego we wzorze wniosku.