Zgodnie z art. 49 ust. 1 KartaNauczU specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, tworzy się w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Natomiast według art. 70a ust. 1 KartaNauczU w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkół branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W obydwu wskazanych kwestiach podstawę naliczenia stanowią planowane roczne wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Do składników wynagrodzenia nauczycieli, na podstawie art.30 ust. 1 KartaNauczU, zaliczamy: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.

Mając powyższe na uwadze, zarówno do podstawy naliczenia funduszu na nagrody dla nauczycieli (potocznie zwanymi nagrodami z okazji DEN) jak i do podstawy naliczenia środków na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjmujemy planowane roczne wynagrodzenie osobowe, do którego zalicza się także nagrody jubileuszowe i odprawy.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

W myśl KartaNauczU wynagrodzenia osobowe obejmują także nagrody jubileuszowe i odprawy.

Zgodnie z metodologią statystyki publicznej przez pojęcie „wynagrodzenia osobowe” należy rozumieć: wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej, dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności, wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, dopłaty (dodatki) wyrównawcze, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby itd. Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy.