Z dniem 10.12.2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, wprowadzające kilka zmian do postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia stosowanego do tej pory. Zmiany względem poprzednich przepisów będą dotyczyć zarówno sposobu obliczania liczby punktów uwzględnianych podczas rekrutacji oraz trybu powoływania i działania komisji konkursowych.

Do najbardziej widocznych zmian w zakresie obliczania liczby punktów można zaliczyć zmianę bazowego mnożnika wyniku egzaminu ośmioklasisty. Dotychczas bowiem wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnożony był przez 0,3, a z języka obcego przez 0,2. Od nowego rozporządzenia mnożniki będą wynosić odpowiednio 0,35 i 0,3.

Co więcej, uzyskanie dobrych wyników w konkursach artystycznych, z chwilą wejścia w życie nowego rozporządzenia będzie miało taką samą wagę w punktach przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych, zrezygnowano bowiem z wydzielania konkursów artystycznych spośród innych konkursów, w których uczeń może zdobyć dobry wynik. Do określenia liczby punktów nie będzie miało już znaczenia, czy zakres konkursu dotyczy przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, bowiem zrezygnowano z odrębnej punktacji w tym zakresie.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty. Zgodnie z nowymi przepisami, nastąpi nieznaczne podwyższenie punktów dla uczniów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, a także dla osób zwolnionych z egzaminy na skutek szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych.

Rozporządzenie określa również sposób powoływania i tryb działania komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne. W nowym brzmieniu przepisów zostały uporządkowane kwestie dotyczące tego, kto może wejść w skład komisji rekrutacyjnej. Nowe przepisy dookreśliły również kwestię tego, kto nie może wejść w skład komisji. Zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia, w skład komisji nie może wchodzić osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, danej innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania lub w postępowaniu rekrutacyjnym na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia. Dotychczasowe wyłączenie dotyczyło jedynie osoby, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź
 

W zakresie trybu działania komisji otrzymała ona dodatkowe zadanie: sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach w jednostkach, w których komisja rekrutacyjna działa.

W końcowej części rozporządzenia, został określony tryb działania komisji. Zgodnie z nowymi przepisami komisja może wykonywać czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 składu komisji. Również rozstrzygnięcia komisji wymagają udziału co najmniej 2/3 składu.

Rozporządzenie uchyla dotychczasowe rozporządzenie z 21.8.2019 r.