W toku procesu legislacyjnego pozostaje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Zmiany wprowadzane projektowaną nowelizacją mają objąć art. 39 ust. 4a PrOśw. Aktualnie brzmienie tego przepsiu stanowi, że:

Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Natomiast wspomniany projekt nowelizacji przewiduje nowe brzmienie ww. przepisu:

Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży bezpłatny transport do szkoły lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. W przypadku zorganizowania tego transportu gmina jest obowiązana zapewnić opiekę w czasie przewozu do szkoły lub ośrodka.

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że wychodząc naprzeciw potrzebom niektórych jednostek samorządu terytorialnego, a także uczniów i rodziców, w projekcie ustawy wprowadza się regulacje, zmienionego art. 39 ust 4a, pozwalające gminie na zorganizowanie dowozu uczniów w sytuacjach innych niż te, w których gmina ma ustawowy obowiązek. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym (dowożenie uczniów niepełnosprawnych jest uregulowane odrębnie), gmina ma obowiązek dowiezienia ucznia do szkoły obwodowej i zapewnienia mu opieki podczas transportu w przypadku, gdy uczeń ten mieszka w odległości 3 km (uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej) lub 4 km (uczniowie klas V–VIII szkoły podstawowej) od szkoły obwodowej, natomiast jeżeli jest mniejsza odległość to gmina może (nie musi) zorganizować takie dowożenie. Zgodnie z projektowaną zmianą, gmina będzie miała także możliwość, jeżeli taką podejmie decyzję, dowiezienia zarówno ucznia pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego, do każdego typu szkoły, w tym np. do niepublicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego czy szkoły artystycznej, lub do ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 PrOśw. Jeżeli gmina podejmie decyzję o zorganizowaniu ww. transportu, będzie obowiązana również zapewnić opiekę w czasie przewozu do szkoły lub ww. ośrodka.

Podsumowując, wskazany projekt przewiduje wiele ciekawych rozwiązań legislacyjnych, w tym dotyczących wykonywania fakultatywnych przewozów dla dzieci przez gminy. Rozwiązanie jest dobrowolne, więc będą mogły z niego skorzystać przede wszystkim te jednostki, które stać na dodatkowe wydatkowanie środków pieniężnych z budżetów.

Źródło: Sejm