Na stronie Sejmu ukazał się w dniu 7 grudnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian na uwagę zasługują m.in. te, związane z finansowaniem zadań oświatowych na rzecz dzieci ukraińskich, o których mowa w art. 50 PomocUkrainaU. Przewiduje się m.in. nowy ust. 4 o treści:

Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., zwracają środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r., na wydzielony rachunek Funduszu. Przepisu art. 14 ust. 18 nie stosuje się.

Nadto, przewidziano (ust. 5), że w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego przekazują informacje, o których mowa w art. 14 ust. 16 PomocUkrainaU, wyłącznie w zakresie wykorzystania środków z Funduszu, według stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz według stanu na dzień 31.8.2023 r., odpowiednio w terminie do 15.1.2023 r. oraz do 15.9.2023 r.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Dodano także przepis (ust. 6), z którego wynika, że w roku 2023 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24.2.2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa:

1) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 DochSamTerytU, może ulec zwiększeniu o środki pochodzące z budżetu państwa;

2) jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu; przepisy art. 28 ust. 3 i 4 DochSamTerytU stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie w ust. 6 zastrzeżono, że przy podziale środków, o których mowa w ust. 6, nie uwzględnia się obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 6, kształcących się w niepublicznych szkołach podstawowych dla dorosłych, niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, niepublicznych branżowych szkołach II stopnia lub niepublicznych szkołach policealnych.

Podsumowując, nowelizacja zawiera rozwiązania prawne, będące kontynuacją zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci ukraińskich

Źródło: Sejm