Na stronie RCL ukazał się projekt z 25.11.2022 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projekt przewiduje dodanie nowego paragrafu § 6a o treści:

1. Do rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2022 w średniorocznej liczbie uczniów nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), objętych wychowaniem przedszkolnym.

2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2022, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, lub nie otrzymała finansowania lub dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Natomiast w uzasadnieniu wspomnianego projektu wskazano m.in., że zmiana przepisów wynika z konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w tym rozporządzeniu do rozwiązań przyjętych na gruncie PomocUkrainaU. Na podstawie ustawy został utworzony Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Zgodnie z tą ustawą jednostkom samorządu terytorialnego jest udzielane wsparcie finansowe w ramach Funduszu. Z uwagi na powyższe niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań w ww. rozporządzeniu, mających na celu usunięcie możliwości finansowania uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 PomocUkrainaU, w ramach dwóch źródeł finansowani, tj. dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i Funduszu. W związku z powyższym, w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych uczniów, konieczna jest nowelizacja wyżej wymienionego rozporządzenia.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wyłączenie w 2022 r. uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 PomocUkrainaU, przy ustalaniu średniorocznej liczby uczniów, która jest uwzględniana przy rozliczaniu wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy wskazać, że na tych uczniów naliczono już jednostkom samorządu terytorialnego środki w ramach Funduszu. Analogicznie proponuje się wyłączenie możliwości wydatkowania środków ww. dotacji celowej na wydatki bieżące, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (tak jak obecnie zgodnie § 5 ust. 3 zmienianego rozporządzenia), a ponadto proponuje się wyłączenie możliwości wydatkowania środków ww. dotacji celowej na wydatki bieżące, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego otrzymała finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 PomocUkrainaU.

Podsumowując, należy uznać, że projekt wspomnianego rozporządzenia ma racjonalne przesłanki. System finansowania edukacji przedszkolnej musi być racjonalny, co ma znaczenie m.in. w kontekście edukacji dzieci ukraińskich w polskich placówkach.

Źródło: RCL