Najważniejsze informacje

Z komunikatu PARP wynika, że celem działania jest wsparcie projektów z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania finansowane są z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW).

Zainteresowane podmioty mogą złożyć wniosek o dofinansowanie projektu za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie: od 11.4.2024 r. do 27.6.2024 r. do godz. 16.00. W ramach programu do podziału jest 175 mln zł, a JST mogą otrzymać aż 85% dofinansowania wartości projektu.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Beneficjenci programu

Program skierowany jest do podmiotów z makroregionu Polski Wschodniej tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz innych miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50–100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego). Wnioski o dofinansowanie mogą składać miasta z obszaru Polski Wschodniej takie jak Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce i Ostrołęka. Ponadto beneficjentami projektów mogą być miasta działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym, a także związki i stowarzyszenia utworzone przez ww. miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zgodnie z regulaminem ze wsparcia mogą skorzystać kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. W szczególności dofinansowanie można pozyskać na:

1) zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);

2) budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności:

a) w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, wiaty z aktywną informacją pasażerską, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe; dworce intermodalne, strefy czystego transportu), w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób z niepełnosprawnościami,

b) na inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);

3) digitalizację systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu).

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź
Ważne

Jak podaje PARP, za projekt kompleksowy należ uznawać przedsięwzięcie obejmujące inwestycję w zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech wyżej wymienionych grup. Dodatkowo zainteresowane podmioty jednocześnie mogą ubiegać się o wsparcie w przygotowaniu oraz aktualizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) lub innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektów.