W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 286 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26.2.2024 r. w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe, wydane na podstawie art. 62 a ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na etapie projektu rozporządzenia przygotowano Ocenę Skutków Regulacji (OSR), która zawiera informacje, zgodnie z którymi wprowadzane przepisy stanowią część pakietu legislacyjnego Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, która ma implementować do polskiego prawa wymogi unijnej dyrektywy RED II (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [Tekst mający znaczenie dla EOG]) w zakresie mechanizmów wsparcia produkcji wodoru odnawialnego. Poza wymaganiami dotyczącymi pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego inaczej niż przez sieci gazowe, rozporządzenie określa miejsce dokonywania pomiarów ilości, a także sposób jej przeliczania na ilość energii wyrażoną w megawatogodzinach (jej ustalenie według OSR jest podstawą do wydania gwarancji pochodzenia).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia pomiarów ilości wodoru odnawialnego dokonuje się przy użyciu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, których właściwości metrologiczne zostały potwierdzone przez wykonanie wzorcowania. Dane odnośnie ilości wodoru są rejestrowane w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi lub w elektronicznym systemie przetwarzania danych. Rejestracja musi być prowadzona w odpowiedni sposób, umożliwiający wgląd do danych i ich odczytanie. Pomiary ilości odnawialnego wodoru na mocy rozporządzenia są dokonywane w miejscu jego zatłaczania do zbiornika transportowego w wykorzystywanym, innym niż sieci gazowe, środku transportu (§ 5 rozporządzenia).

Rozporządzenie zawiera także wzór przeliczenia ilości wodoru odnawialnego na ilość energii wyrażoną w megawatogodzinach:

Eoze = MH2 × 39,4: 1000

gdzie:

  • Eoze oznacza ilość energii wytworzonej z wodoru odnawialnego wyrażoną w MWh,
  • MH2 ilość masy wodoru odnawialnego wytworzonego z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wyrażoną w kilogramach, a
  • 39,4 to współczynnik ciepła spalania wodoru odnawialnego wyrażonego w kWh/kg.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000286