O sposobie wypełnienia wymogów programowych WFOŚiGW powinna zadecydować JST, skoro brak w tym zakresie wytycznych ze strony WFOŚiGW. Jednostka samorządu terytorialnego powinna dążyć do uzyskania pisemnego poświadczenia danych w podanym zakresie, za czym przemawia choćby zasada pisemności. Może to być zarówno potwierdzenia otrzymania przelewu, jak i oświadczenie na piśmie od beneficjenta.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Analiza zapytania wymaga uwzględnienia faktu, że stosowne wymogi w podanym zakresie przedmiotowym przewidują zapewne przepisy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. W konsekwencji wymogi te legalizują możliwość domagania się przez gminę danych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W tych okolicznościach ‒ w braku jednoznacznych wytycznych ze strony wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska ‒ to sam wnioskodawca winien zadecydować w jaki sposób wykaże dane w zakresie wspomnianego „potwierdzenia otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu” i „inwestycje zrealizowane i w całości wypłacone rolnikowi przez ARiMR”.

Rozwiązaniem może być zarówno prośba o przedstawienie potwierdzenia otrzymania przelewu z ARiMR, jak i innej dokumentacji przez beneficjenta, w tym np. oświadczenia pisemnego w podanym zakresie przedmiotowym.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

W każdym razie, to JST powinna dążyć do uzyskania pisemnego poświadczenia danych w podanym zakresie, za czym przemawia choćby zasada pisemności z art. 14 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie postanowiono, że sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.