W kontekście podanej problematyki odnieść się należy do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: CzystGmU), w szczególności do art. 6i, z którego wynika, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;

3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z art. 6j ust. 3b wynika, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W ocenie prawnej poruszonego zagadnienia pomocna będzie uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze (Nr 264/2023), opublikowana na stronie RIO 21.12.2023 r.

We wskazanym rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru ustalił, że rada gminy wprowadziła m.in. następujący zapis: „2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty w wysokości 225,00 zł”.

Na kanwie tego zapisu organ nadzoru wskazał m.in., że użyte w § 2 ust. 2 ww. uchwały sformułowanie „użytkowanych jedynie przez część roku” jest sprzeczne z art. 6i ust. 1 pkt 3 CzystGmU. Jak zaznaczono, zgodnie z tym przepisem prawny obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powstaje – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Rada gminy natomiast, ustalając wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla przedmiotowych nieruchomości, wskazała, że stawka jest od nieruchomości użytkowanych jedynie przez część roku. Brak jest podstaw prawnych – w ocenie organu nadzoru – do odmiennego określenia powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, niż czyni to ustawodawca.

Orzecznictwo

Powyższe założenie potwierdza wyrok WSA w Gliwicach, w którym m.in. podano, że obowiązek ponoszenia tej opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zależy jedynie od posiadania prawa własności tego rodzaju nieruchomości oraz wykorzystywania jej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu takiego korzystania (wyr. WSA w Gliwicach z 25.10.2023 r., I SA/Gl 335/23, Legalis).

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Stanowisko organu nadzoru jest więc uzasadnione. Opłata za odbieranie odpadów z nieruchomości letniskowych nie może być ustalona w odniesieniu do nieruchomości użytkowanych jedynie przez część roku.