W okolicznościach podanych w zapytaniu pani X i jej maż stanowią gospodarstwo domowe. Jeżeli nastąpi zmiana okoliczności faktycznych stanowiących podstawę do ustalenia sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, możliwe jest ponowne złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z przepisem art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: PrOchrŚrod) osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zgodnie z przepisem art. 411 ust. 10j PrOchrŚrod gospodarstwo domowe tworzą:

  1. osoba fizyczna, o której mowa w art. 411 ust. 10g PrOchrŚrod, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osoba fizyczna, o której mowa w art. 411 ust. 10g PrOchrŚrod, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jak wynika z powyższego przepisu prawa, w okolicznościach podanych w zapytaniu organ ma prawo przyjąć, że do składu rodziny pani X składającej wniosek zalicza się jej mąż, albowiem sama okoliczność przebywania za granicą nie wpływa na prawną ocenę zamieszkania w określonym miejscu.

Należy wskazać w tym miejscu, że w świetle przepisu art. 25 ustawy – Kodeks cywilny miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z okoliczności faktycznych nie wynika zaś, by małżonek wnioskodawczyni przebywał za granicą w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu.

W kwestii wspólnego gospodarowania to już sama okoliczność pozostawania wnioskodawczyni w związku małżeńskim, z mocy samego prawa powoduje uznanie, że pozostaje w małżeńskiej wspólnocie majątkowej co wynika z treści art. 31 § 1 KRO. W konsekwencji organ ma prawo przyjąć, że osoby te wspólnie gospodarują.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Podsumowując:

  1. w okolicznościach podanych w zapytaniu pani X wnioskująca o zaświadczenie i jej maż stanowią gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisu art. 411 ust. 10j pkt 2 PrOchrŚrod;
  2. w przypadku, gdy nastąpi zmiana okoliczności faktycznych stanowiących podstawę do ustalenia sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, możliwe jest ponowne złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w przepisie art. 411 ust. 10g PrOchrŚrod.