W pierwszej kolejności należy ustalić, czy realizacja takich zbiorników ma na celu ochronę przeciwpowodziową albo gospodarowanie wodą w rolnictwie. Nie można wykluczyć, że planowana przebudowa zbiorników wpisuje się w kryteria uznania jej za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku budowli przeciwpowodziowej nie ustalono progów kwalifikacyjnych, zatem zmiana takiego przedsięwzięcia jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast w przypadku celu związanego z gospodarowaniem wodą w rolnictwie – istotne jest kryterium powierzchniowe i głębokościowe zbiorników (w tym przypadku oceniane względem planowanej zmiany).

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Dla ustalenia wymagalności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowych zbiorników istotny jest cel gromadzenia wód, w szczególności potwierdzenie lub wykluczenie ich roli:

  • przeciwpowodziowej,
  • w gospodarowaniu wodą w rolnictwie.

W przypadku planowanej przebudowy należy ocenić czy zmiana dokonywana w planowanym przedsięwzięciu (jej skala) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1 Prawa wodnego (dalej: PrWod), z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód (§ 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; dalej: ZnaczOddziałŚrodR).

Stosownie do art. 16 pkt 1 lit. d i e PrWod, w kategorii budowli przeciwpowodziowych mieszczą się m.in. sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe oraz suche zbiorniki przeciwpowodziowe.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a−f ZnaczOddziałŚrodR przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest określony sposób gospodarowanie wodą w rolnictwie. Może to być m.in. realizacja zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy (lit. e) oraz realizacja stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m, innej niż wymieniona w lit. e (lit. f).