W kontekście podanej problematyki należy zwrócić uwagę na możliwości jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym. Wynika ona z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: GospNierU), gdzie postanowiono, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Kluczowe znaczenie mają tutaj przepisy zawarte w art. 35 GospNierU. W ust. 1 postanowiono, że właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 6 GospNierU w wykazie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, określa się cenę nieruchomości. Nadto, z art. 67 ust. 1 wynika, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, natomiast zgodnie z art. 156 ust. 1 rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Analiza przywołanego zagadnienia każe uwzględnić stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Katowicach (znak WK.610/18/4/23), skierowanym do jednej z gmin województwa śląskiego, opublikowanym na stronie RIO 4.10.2023 r.

W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono następującą nieprawidłowość: „W dniu 2 marca 2023 r. sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. oznaczonych jako działki nr: 860/188, 860/190, 860/191, 860/192, 860/193, 860/194 położonych w (….) pomimo że na dzień przygotowania tego wykazu nie została określona wartość nieruchomości w formie operatu szacunkowego, na podstawie której powinna zostać wskazana w ww. wykazie cena nieruchomości”.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Natomiast w ramach wniosku pokontrolnego nakazano wzmocnić nadzór nad pracownikami w zakresie sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 67 ust. 1, art. 7 i art. 156 ust. 1 GospNierU.

Ustalenia kontrolne RIO są więc uzasadnione. Wójt gminy jako podmiot gospodarujący mieniem komunalnym powinien zapewnić właściwe wykonywanie przepisów w zakresie gospodarowania mieniem, m.in. w kontekście określania wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego na potrzeby wykazu nieruchomości.