Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839, ze zm.), przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska oczekuje na podpis Prezesa Rady Ministrów i publikację w dzienniku urzędowym. Zmiany proponowane w przedmiotowym projekcie mają na celu redukcję obciążeń i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Związane są m.in. z potrzebą odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii i zastępowania ich źródłami odnawialnymi. Konieczne jest m.in. zredukowanie obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zmiany w przedmiotowym rozporządzeniu odnoszą się do zabudowy systemami fotowoltaicznymi oraz do progów kwalifikacji w odniesieniu do garaży, parkingów samochodowych i zespołów parkingów. Proponuje się zwiększenie progów dla inwestycji polegających na budowie garaży, parkingów lub zespołów parkingów zarówno na obszarach cennych przyrodniczo, jak i na pozostałych terenach.

Intencją projektodawcy jest redukcja obciążeń, które nie znajdują uzasadnienia w kontekście celów stawianych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Promocja powstawania instalacji odnawialnych źródeł energii staje się zagadnieniem istotnym jako inwestycji nadrzędnego celu publicznego, do czego ma przyczynić się m.in. proponowana zmiana.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

W odniesieniu do drugiego zakresu zmian dotyczącego garaży, parkingów samochodowych i zespołów parkingów w wielu sytuacjach realizacja różnego rodzaju zabudów, w tym np. osiedli mieszkaniowych, zostaje objęta obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie z uwagi na spełnienie progów kwalifikacyjnych określonych dla garaży, parkingów i zespołów parkingów, a nie progów dedykowanych danemu rodzajowi zabudowy. Tymczasem, jak wskazuje praktyka, parkingi o niewielkiej powierzchni nie mają znaczącego oddziaływania na środowisko. Stąd też, aby zharmonizować i ujednolicić podejście, zaproponowano podwyższenie progów do poziomu, który jest przewidziany dla zabudowy magazynowej. Należy zwrócić uwagę, że pozostawianie progów na obecnym poziomie nie ma uzasadnienia merytorycznego, gdyż wpływ na środowisko realizacji garażu, parkingu, czy zespołów parkingów nie jest większy niż zabudowy magazynowe,j czy zakładu przemysłowego.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12375303/katalog/12996152#12996152