W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 1506 opublikowano ustawę z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do InwestSieciPrzesyłU, która po nowelizacji określa zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych oraz inwestycji towarzyszących, a także źródła ich finansowania. Inwestycja towarzysząca to pozostające w funkcjonalnym związku ze strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej zadania inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych, a także zadania inwestycyjne polegające na przebudowie lub remoncie elementów infrastruktury wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1a InwestSieciPrzesyłU. Natomiast sieć dystrybucyjna, to sieć dystrybucyjna w rozumieniu PrEnerg.

Z art. 1 ust. 2 pkt 4a InwestSieciPrzesyłU wynika, że strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej to zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych, w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki infrastruktury składającej się na sieć dystrybucyjną o napięciu wyższym niż 400 V, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej, niebędące strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej i niebędące inwestycją towarzyszącą wymienioną w obowiązujących wykazach.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Nowelizacja wprowadza przepisy rozdziału 5a (art. 28a–28i InwestSieciPrzesyłU), który określa zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych. Przepisy:

 • tego rozdziału mają zastosowanie do przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych, o których mowa wyżej, z tym że w przypadku tych inwestycji przez inwestora rozumie się operatora systemu dystrybucyjnego, w rozumieniu art. 3 pkt 25 PrEnerg, realizującego te inwestycje;
 • GospNierU dotyczące postępowań w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (szczegóły zastosowania tych przepisów określono we wprowadzonym rozdziale).

Z nowych przepisów wynika też m.in., że:

 • nadziemne liniowe urządzenia obce oraz przyłącza elektroenergetyczne, objęte strategiczną inwestycją w zakresie sieci dystrybucyjnych o napięciu nie wyższym niż 30 kV, mogą być umieszczane wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa;
 • usytuowanie podziemnych liniowych obiektów budowlanych objętych strategiczną inwestycją w zakresie sieci dystrybucyjnych o napięciu nie wyższym niż 30 kV przy drodze publicznej poza obszarem za-budowanym w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 DrPublU może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wydaną przed uzyskaniem przez inwestora tego obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.
Ważne

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 3.9.2023 r. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym (art. 11 nowelizacji).

W art. 5 PrEnerg dodano ust. 5a, zgodnie z którym osoba fizyczna, zawierając umowę kompleksową zawierającą elementy umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym PESEL albo NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, i przekazanie ich operatorowi informacji rynku energii w zakresie niezbędnym do funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii.

Ważne

Operator informacji rynku energii przetwarza dane osobowe, w tym PESEL albo NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą osób fizycznych, które przed 3.9.2023 r. według przepisów w brzmieniu nadanym nowelizacją, zawarły umowy kompleksowe, umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii (art. 10 nowelizacji).

W art. 8 nowelizacji zmiany wprowadzono do ElektromobPalAltU. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ElektromobPalAltU, punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlega badaniom technicznym przeprowadzanym przez TDT. Przed zmianą, zgodnie z art. 28 ust. 3 ElektromobPalAltU, badanie takie przeprowadzało się na wniosek operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, badanie to przeprowadza się na wniosek operatora punktu bunkrowania, przy czym wniosek ten jest składany w terminie:

 • do 7 dni od dnia, w którym została zakończona naprawa lub modernizacja punktu bunkrowania – w przypadku naprawy lub modernizacji punktu bunkrowania, z wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
 • co najmniej 30 dni przed dniem, w którym upływa termin przeprowadzenia następnego badania określony przez TDT podczas ostatniego badania – w przypadku okresowego badania conajmniej raz w roku;
 • 7 dni od dnia zawiadomienia TDT o nieprawidłowości w funkcjonowaniu punktu bunkrowania lub wypadku związanym z jego eksploatacją – w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu punktu bunkrowania lub wypadku związanym z jego eksploatacją.

Zgodnie z art. 28c ust. 1 ElektromobPalAltU, w nowym brzmieniu, operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w celu jego bezpiecznej eksploatacji, sporządza plan bunkrowania. Zgodnie z dodanymi przepisami, plan bunkrowania obejmuje:

 • charakterystykę punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym opis tego punktu;
 • zakres i warunki eksploatacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);
 • ocenę kompatybilności jednostki pływającej z punktem bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);
 • sposób określenia, monitorowania i zabezpieczenia obszaru monitorowanego i strzeżonego oraz strefy bezpieczeństwa;
 • zakres i sposoby komunikacji w sytuacji zagrożenia oraz powiadomienia o zagrożeniu;
 • listy sprawdzające obejmujące swoim zakresem istotne elementy przygotowania, bezpiecznego przeprowadzenia i zakończenia bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG);
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych obejmujących w szczególności wyciek lub rozlew gazu, pożar, brak zasilania lub problemy z łącznością.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Przy czym, obszar monitorowany i strzeżony, o którym mowa w pkt. 4, stanowi obszar wokół punktu bunkrowania oraz jednostki pływającej w trakcie bunkrowania, w którym są monitorowane ruch innych jednostek pływających oraz inne działania podejmowane na tym obszarze. Natomiast strefa bezpieczeństwa to obszar wokół punktu bunkrowania oznaczony w widoczny sposób, w którym w trakcie bunkrowania mogą przebywać wyłącznie wyznaczone osoby.

Ważne

Zmiana w zakresie określonym w art. 8 nowelizacji obowiązuje od 18.8.2023 r.