Ustawa dotyczy zasadniczo zmiany w zakresie przepisów PlanZagospU, jednak jej zakres przedmiotowy obejmuje także zmiany w innych aktach prawnych, w tym dotyczących gospodarowania nieruchomościami. W uzasadnieniu projektu ustawy wnioskodawca stwierdził, że planowanie przestrzenne podlega stałym zmianom wynikającym z rozwoju technologicznego. Zaproponowane zmiany mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Do najważniejszych zmian z punktu widzenia przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami należy wskazać następujące zmiany:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

W związku z zastąpieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym, niezbędne stało się wymienienie odwołania do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na plan ogólny gminy. Będzie to właściwy dokument do sprawdzenia, w jakiej strefie planistycznej znajduje się nieruchomość. Uzasadnia to zmianę art. 23 ust. 1c pkt 4, art. 154, art. 155 i art. 181a pkt 5 GospNierU.

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

W wyniku uchylenia przepisów dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nie ma podstaw, aby w ramach przygotowywania do umowy przekazania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jednostce samorządu terytorialnego na drogi analizować inny akt planistyczny niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny gminy nie będzie zawierał ustaleń na tym poziomie szczegółowości. Dlatego wykreślono odniesienie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy w przepisach ustawy.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Nowy dokument planistyczny, jakim będzie plan ogólny gminy, wskaże tereny uzupełnienia zabudowy. Tereny te zostaną wytyczone na precyzyjnie ustalonych zasadach wyznaczania w zbliżeniu do już istniejącej zabudowy. Ma to na celu umożliwienie wypełnienia luk między istniejącymi zabudowaniami, a jednocześnie ograniczenie rozlewania się zabudowy na inne tereny, w tym grunty rolnicze klas I–III. Z uwagi na rolę, jaką pełnić będzie obszar uzupełniania zabudowy, a także sposób jego wyznaczania, który uniemożliwi wyznaczanie nadmiernych powierzchni, zrezygnowano z dotychczasowych zapisów dotyczących wyznaczania obszaru zwartej zabudowy oraz konieczności uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I‒III na cele nierolnicze i nieleśne, jeśli będą one położone na obszarze uzupełnienia zabudowy.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W związku z tym, że uchylono przepisy dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określały obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy w zakresie prowadzenia i kształtowania polityki przestrzennej gminy przejmują od tej pory:

  • plan ogólny gminy w zakresie ustalenia stref predystynowanych do rozmieszczenia terenów o określonym przeznaczeniu w planach miejscowych oraz
  • strategia rozwoju gminy.

W art. 18 na nowo zredagowano katalog dokumentów, w których konieczne jest uwzględnienie konieczności ochrony zabytków i opieki nad nimi, będą to strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa, plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategia rozwoju gminy, strategia rozwoju ponadlokalnego, plany ogólne gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany odbudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź

W art. 19 określono, jakie dokładnie elementy należy uwzględnić w planach ogólnych i miejscowych, a także jakie elementy można wprowadzić do ustaleń planu miejscowego.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3097