Zasady przekazywania odpadów określone w przepisach ustawy o odpadach (dalej: OdpadyU), w szczególności warunkujące możliwość ich przekazywania wyłącznie podmiotom legitymującym się zezwoleniem na przetwarzanie odpadów (art. 27 ust. 2 pkt 1 OdpadyU), dotyczą zlecania obowiązku gospodarowania wytworzonymi przez siebie (lub posiadanymi) odpadami innym podmiotom, a nie szerzej ‒ przekazywania odpadów innym podmiotom w każdym celu. Przekazanie innemu podmiotowi próbki wytworzonych odpadów do badań nie odpowiada pojęciu zlecenia gospodarowania tymi odpadami. Badanie odpadów nie jest bowiem elementem gospodarowania nimi.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W mojej ocenie, przekazanie zainteresowanemu podmiotowi próbki wytwarzanych odpadów w celu przeprowadzenia ich badań nie jest zleceniem obowiązku gospodarowania odpadami i, analogicznie jak w przypadku przekazywania odpadów do laboratoriów badawczych, nie podlega zasadom przekazywania odpadów ujętym w OdpadyU.

W pierwszej kolejności, na mocy art. 27 ust. 1 OdpadyU wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Pojęcie gospodarowania odpadami obejmuje zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 2 OdpadyU).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 OdpadyU, wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
  • koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 OdpadyU

– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.