Z informacji podawanych przez Rząd wynika, że głównym powodem prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw była chęć wyeliminowania tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze, który nie zaspokaja podstawowych potrzeb komunikacyjnych pasażerów.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Najważniejsze rozwiązania wynikające z nowelizacji:

  1. z 800 mln zł do 1 mld zł zwiększony zostanie budżet Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązanie pozwoli na zwiększenie dostępności transportu publicznego dla pasażerów;
  2. od 2024 r. utrzymany zostanie na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu;
  3. wojewoda będzie mógł zawierać z organizatorem – oprócz rocznych umów o dopłatę – także wieloletnie umowy o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Rozwiązanie zapewni większą przewidywalność i stabilność dopłat z funduszu, a tym samym zachęci organizatorów do organizacji przewozów, zwłaszcza na obszarach, gdzie dostępność transportu nie jest obecnie wystarczająca;
  4. utrzymana zostanie możliwość ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, jeśli chodzi o stosowanie ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników, którzy nie są operatorami publicznego transportu zbiorowego. Rozwiązanie umożliwi szeroką dostępność biletów ulgowych dla pasażerów, zarówno w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, jak i przewozach realizowanych przez tzw. przewoźników komercyjnych;
  5. w czasie stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – w celu usuwania ich skutków – zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej, związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up) oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę podstawową obniżoną o nie więcej niż 50% wysokości;
  6. za utracone przychody zarządca infrastruktury kolejowej otrzyma finansowanie ze środków budżetu państwa. Rozwiązanie ma na celu umożliwienie zarządcy infrastruktury obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury i zrekompensowanie im obniżenia tych opłat.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/