W kontekście poruszonej problematyki na uwagę zasługują wybrane regulacje CzystGmU. Z art. 6j ust. 3 tej ustawy wynika, że – w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Znaczenie ma także art. 6k ust. 2a pkt 5 CzystGmU, z którego wynika, że maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny za miesiąc nie może przekraczać, w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 CzystGmU, 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

14.3.2023 r. Kolegium RIO w Warszawie podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze (Nr 8.115.2023) w stosunku do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na kanwie ww. regulacji CzystGmU organ nadzoru przyjął, że wadliwie sformułowano następujące zapisy uchwały rady gminy:

„1. W przypadku gdy odpady powstające na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty za jednorazowe odebranie worka z odpadami:

a) za worek 80 l – w wysokości 17,00 zł,

b) za worek 120 l – w wysokości 26,00zł,

c) za worek 240 l – w wysokości 52,00 zł.

2. Jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania ich w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty za jednorazowe odebranie worka z odpadami:

a) za worek 80 l – w wysokości 34,00 zł,

b) za worek 120 l – w wysokości 52,00zł,

c) za worek 240 l – w wysokości 104,00 zł.”.

W analizie prawnej powołano się na art. 6k ust. 2a pkt 5 CzystGmU. Następnie stwierdzono, że konstrukcja tego przepisu wymaga w pierwszej kolejności określenia stawki opłaty za worek lub pojemnik o pojemności 120 l. Dopiero prawidłowe ustalenie stawki opłaty za pojemnik lub worek 120 l, umożliwia określenie stawki opłaty za pojemnik lub worek o innej pojemności, przy czym stawka ta powinna być ustalona proporcjonalnie do ich pojemności. Finalnie podkreślono, że rada miejska nie uwzględniła wymogu proporcjonalności stawki opłaty do pojemności pojemnika 120 l, czym w sposób istotny naruszyła art. 6k ust. 2a pkt 5 CzystGmU.

Sektor publiczny – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze RIO ma prawne uzasadnienie. Stawka opłaty z nieruchomości niezamieszkałych musi uwzględniać zarówno worki, jak i pojemniki, a w zakresie pojemników musi być określona w sposób proporcjonalny odnośnie do ich pojemności.

Źródło: https://warszawa.rio.gov.pl