Na wstępie przypomnieć należy o ogólnej kompetencji jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym. Wynika ona z art. 13 ust. 1 GospNierU, gdzie postanowiono, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W art. 28 GospNierU z kolei postanowiono, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z punktu widzenia poruszonej problematyki kluczowe znaczenie mają przepisy zawarte w PrzetargR, gdzie w § 13 postanowiono, że w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności informacje o:

1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11;

2) cenie wywoławczej;

3) obciążeniach nieruchomości;

4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5) terminie i miejscu przetargu;

6) wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;

7) sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

8) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Zielonej Górze (znak RIO.I.0820.23.2022), skierowane do jednej z gmin województwa lubuskiego, opublikowane na stronie RIO 17.2.2023 r.

W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono nieprawidłowość:

W badanej próbie stwierdzono, że organizator przetargu w ogłoszeniu o przetargu z dnia 14 maja 2021 r. nie wskazał informacji o obciążeniach oraz o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, zgodnie z § 13 pkt 4 i 5 PrzetargR14.

W ramach wniosku pokontrolnego polecono zamieszczać w ogłoszeniach o przetargach wymagane informacje zgodnie z § 13 pkt 4 i 5 PrzetargR14.

W podsumowaniu należy podkreślić, że ustalenia kontrolne RIO są prawnie uzasadnione. Wójt gminy, jako podmiot gospodarujący mieniem komunalnym, powinien zapewnić kompletne dane w ogłoszeniu o przetargu.