W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 715 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 29.6.2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

Opłatę podwyższoną ponosi się w razie m.in. korzystania z usług wodnych polegających na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym (art. 280 pkt 2 lit b PrWod. Wysokość takiej opłaty podwyższonej ustala się na podstawie pomiarów ilości pobieranych wód prowadzonych przez podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne (art. 282 ust. 2 PrWod).

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z rozporządzenia wynika, że od 1.1.2024 r. górne jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą:

 • 1713,43 zł – za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia: dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej, minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach, a także dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu;
 • 18,44 zł – za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej;
 • 18,44 zł – za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby.

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie:

 • dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za 1 dm3,
 • dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za 1 m3,
 • dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za 1 m3

– wynosi 16,82 zł.

Ponadto, jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1 m3 za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość:

 • mniej niż 5°C – wynosi 0,86 zł za każdy stopień przekroczenia;
 • 5°C i więcej – wynosi 1,74 zł za każdy stopień przekroczenia.

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1 m3 za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o:

 • mniej niż 0,5 pH – wynosi 1,74 zł;
 • 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 4,35 zł;
 • więcej niż 1,5–2,5 pH – wynosi 8,68 zł;
 • więcej niż 2,5 pH – wynosi 16,82 zł.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Natomiast jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:

 • dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
 • minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
 • dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

– określono w załączniku do obwieszczenia.