W podanym stanie faktycznym nie ma przeciwwskazań, aby stanowisko skarbnika gminy objęła osoba pozostająca w związku małżeńskim z radnym gminy.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Analiza zapytania wymaga odniesienia się do art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: PracSamU), w którym postanowiono, że:

„1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska”.

Na kanwie ww. przepisów w wyroku SN z 10.3.2020 r. (I PK 2/19, Legalis) m.in. wskazano, że: „za zajęcia związane z obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 30 ust. 1 PracSamU, należałoby uznać wszelkie rodzaje aktywności zarobkowej i niezarobkowej pracownika samorządowego, które pokrywają się chociażby częściowo podmiotowo, przedmiotowo, funkcjonalnie czy celowościowo z tymi obowiązkami”.

W kontekście ww. przepisów nie ma jednak przeciwwskazań, aby stanowisko skarbnika gminy objęła osoba pozostająca w związku małżeńskim z radnym gminy. Od strony formalnej radny, co prawda, uczestniczy w kształtowaniu w szczególności wydatków budżetu JST, to jednak nie czyni tego jednoosobowo a w ramach organu kolegialnego, czyli rady gminy. Nie ma więc ryzyka, że skarbnik mógłby wpływać na wolę organu gminy i odwrotnie, radny gminy samodzielnie nie ma wpływu na gospodarkę finansową jednostki.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Warto dodać, że ograniczeń nie stwarzają również przepisy prawne dotyczące radnych, a wynikające z SamGminU.

O konflikcie interesów można by mówić w sytuacjach, gdy doszłoby do powstawania relacji czy zależności organizacyjnych pomiędzy osobą zajmującą np. stanowisko skarbnika i jednocześnie jakieś stanowisko w jednostce organizacyjnej gminy.