W sytuacji, w której korekta VAT dotyczy okresu sprzed dnia połączenia, powinna ona zawierać dane spółki przejmowanej, tj. jej nazwę, adres, NIP, ale musi zostać złożona i podpisana przez spółkę przejmującą.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Wskazana kwestia jest regulowana ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: VATU). Ponadto w tożsamych sprawach wydawane są również interpretacje indywidualne organów podatkowych, co wskazuje na pojawiające się w tym zakresie wątpliwości.

Zarejestrowanie przejęcia, a także wykreślenie spółki z o.o. z rejestru powoduje ustanie bytu prawnego, a także prawnopodatkowego tej spółki. Konsekwencją tych czynności jest brak możliwości złożenia przez spółkę prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej.

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują jednak bezpośrednio, że prawa i obowiązki spółki przejmowanej z chwilą rejestracji połączenia przechodzą na spółkę przejmującą. Dzieje się to z dniem połączenia – wówczas wskazana w pytaniu spółka akcyjna staje się następcą prawnym spółki z o.o.

Opisane powyżej wnioski wskazują na wystąpienie sukcesji podatkowej. Wobec tego spółka akcyjna, będąca spółką przejmującą, nabywa prawo do złożenia korekty deklaracji. Spółka akcyjna ma zatem prawo do korygowania rozliczeń podatkowych sprzed dnia połączenia.

Zgodnie ze stanowiskami przedstawianymi przez organy podatkowe, w szczególności w interpretacjach indywidualnych, w sytuacji, w której korekta deklaracji będzie dotyczyć okresu sprzed dnia połączenia, wówczas ta deklaracja powinna zawierać dane spółki przejmowanej, tj. jej nazwę, adres, NIP. Co istotne, powinna być ona jednak złożona i podpisana przez spółkę przejmującą, tj. spółkę akcyjną.

Odnosząc się już bezpośrednio do konkretnych przypadków, które zostały wskazane w treści zapytania, tj. dokonania korekty poprzez wykazanie wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, należy przeanalizować ogólne zasady wykazywania tych transakcji, które zostały omówione w VATU.

VATU wskazuje bowiem, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawka podatku 0% może być zastosowana, gdy:

  • nabywca jest zidentyfikowany jako podatnik VAT-UE,
  • spółka, będąca dostawcą, jest podatnikiem VAT-UE w momencie składania deklaracji,
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres spółka posiada odpowiednią dokumentację,
  • dostawa zostanie wykazana w informacji podsumowującej.

Ta dokumentacja powinna potwierdzać wywóz towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy poza terytorium Polski oraz dostarczenie ich do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Tak jak wskazano powyżej, ta dokumentacja powinna być zgromadzona przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Jednak jeżeli spółka nie zgromadzi dokumentów w terminie, wówczas podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres. Podatnik powinien wykazać tę dostawę w ewidencji za okres kolejny po następnym okresie rozliczeniowym (tj. po dwóch miesiącach) ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym nie posiada właściwych dowodów.

W sytuacji, w której dokumentacja zostanie zebrana po ponad dwóch miesiącach, tj. po wykazaniu przez spółkę dostawy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, istnieje możliwość skorygowania rozliczenia podatkowego i zastosowania stawki 0% VAT za okres rozliczeniowy, w którym dostawa została dokonana.

Wykazując dostawę bądź ją korygując w okresie następującym po przejęciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę akcyjną, wszelkie deklaracje (JPK) składane w imieniu spółki z o.o. powinny zostać opatrzone danymi spółki z o.o. (nazwa, adres, NIP) oraz podpisane i złożone przez spółkę akcyjną.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

W odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spółka akcyjna powinna dokonać korekty deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, a następnie uwzględnić w rozliczeniu zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony. Warto wskazać, że obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, który jest przedmiotem tego WNT.

Tak jak uprzednio, w przypadku korygowania deklaracji należy opatrzyć ją danymi spółki z o.o. (spółki przejmowanej), a następnie podpisać ją i złożyć przez spółkę akcyjną (przejmującą).

Przykłady stanowisk organów podatkowych, które potwierdzają powyższe wnioski:

  • interpretacja indywidualna z 25.9.2017 r., 0111-KDIB3-2.4012.401.2017.1.SR,
  • interpretacja indywidualna z 21.5.2021 r., 0114-KDIP4-1.4012.68.2021.4.RMA,
  • interpretacja indywidualna z 21.5.2021 r., 0114-KDIP4-1.4012.68.2021.4.RMA,
  • interpretacja indywidualna z 16.3.2018 r., 0113-KDIPT1-2.4012.187.2018.1.IR.

(RA)